Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö - nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Skapad 2021-02-02 17:55 i Kastanjen Örebro
Förskola
Lärmiljöer som utvecklar barns nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Innehåll

Pedagogisk planering 

 

 

                 Temaområde – Miljö

 

 

·       Läroplansmål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,”(Lpfö18)

·       Syfte

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn. Den ska inspirera till att samspela och utforska. Miljön ska stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Med hjälp av varierat material och stimulerande lärmiljöer tillåts barnen att uttrycka sig på olika sätt. Förskolemiljön kan på ett normkreativt sätt påverka och utmana barnen till nyfikenhet och kreativitet, därmed ges barnen fler möjligheter och perspektiv att pröva och utveckla sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Arbetet med lärmiljöer handlar om att testa olika variationer och att lärmiljön växer fram och förändras hela tiden utifrån barnens intresse, förutsättningar och behov. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper där barnen kan mötas, leka och lära tillsammans.

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

·         Barnen ska få möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor.

·         Lärmiljön ska stimulera fantasi och inlevelse.

·         Lärmiljön ska också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation och samarbete.

·         Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

·         Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

·         Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

·         Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

·         Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

·         Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

·         Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

 

·       Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

·         Vi kommer utgå ifrån barnens intressen och behov när vi utformar våra lärmiljöer.

·         Vi tänker normkerativt när vi gör inköp av leksaker, spel och annat förbrukningsmaterial.

·         Vi tänker på vilka böcker vi lånar och läser för barnen så att alla människor är representerade och hur de gestaltas i dem.

·         Vi kommer att använda bildstöd i våra olika lärmiljöer.

 

·       Vem/vilka ska delta i undervisningen?

Alla barn på Kastanjen kommer att delta utifrån intresse, förutsättningar och behov.

                                                                                                

·       Var ska undervisningen genomföras?       

På Kastanjen, inomhus och utomhus.

 

·       När ska undervisningen genomföras?

Under läsåret 2020–2021, med startvecka 36.   

               

 

·       Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?      

·         Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum.

·         Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum.

·         Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

·         Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 

 

 

 

 Koppling till barnkonventionen:

 

Detta temaområde kan vi koppla till följande fem artiklar;

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening

Artikel 13; Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: