Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Vt- 2021

Skapad 2021-02-02 23:23 i Åkerbo förskola Eslöv
Förskola
Projekt Hållbar utveckling: Tema/ samspel

Innehåll

 

Förskolans utbildning bygger på Läroplanen /18, som driver alla  verksamheter utifrån olika mål.  Enligt läroplanen för förskolan/18, ska vi arbeta  med "Hållbar utveckling"
 

Åkerbo förskolan använder sig också av eget kvalitetssystem RAN som speglar användning av läroplanen.

RAN arbetet innebär: Resultat, Analys och Nya åtgärder består av nämndens mål som tagits fram av nämnden och förvaltningen med utgångspunkt från de kommunövergripande målen.

Utifrån barns nyfikenhet och behov har vi  valt att arbeta med den sociala dimensionen som är en version av Hållbar utveckling.

Barngruppen på Flöjten består av 15 barn mellan 1-3år de flesta har börjat nyligen på avdelningen och behöver känna trygghet, glädje och lära känna varandra. Vi delar in barnen i mindre grupper vid vårt projektarbete, för att barnen ska få utrymme, tid och mer möjlighet att våga uttrycka sig språkligt,mm.

Varför valde vi just den sociala dimensionen?

På förskolan stimulerar arbetslaget barns samspel, genom att visa respekt för individen samt medverkar till att skapa ett demokratiskt klimat i förskolan. Efter många moment av observation och samtal med barnen har vi märkt att barnen  behöver utveckla mer "vi känsla  i gruppen", där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där får  barnen möjlighet att visa solidaritet. Detta i sin tur främjar barns lärande och utveckling genom olika aktiviteter som sker under hela dagen.

 Att vi hjälper barnen bearbeta konflikter, när de uppstår samt reda ut missförstånd och kompromissa. För det ändamålet har vi valt " Samspel"som tema i vårt projektarbete. 

Syfte:

Att behandla barnen utifrån värdegrunden och barns konvention, vilket leder till att alla kan känna sig trygga, sedda och lyssnade. 

 

Mål:

UFörskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

   "Att ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering" Lpfö-18.

 

Metod:        

Vi  använder oss av Kompisböcker , som introduktion till vårt tema ” Samspel”. Vi läser böckerna på olika sätt exempelvis, högläsning , flano,  via Polyglott och projektorn. Vi skapar till sagoböckerna med olika estetiska uttrycksformer: rollspel, måla ,rita, och rörelselekar. Vi tänker vistas  utomhus, där  barnen kan utforska och upptäcka naturens olika föremål och lära värna om djur och natur.  Vi använder våra digitala verktyg i undervisning för att stimulera barns förmåga inom digitalisering.

Vi låter materialet som barnen producerar  utifrån projektarbetet, vara  tillgängliga i vår lärmiljö, för att locka barnen till samtal med varandra och med oss vuxna 

Vi vill använda oss av den lärande  leken, som inbjuder till spontan och glädjefull lärande. Vi har en tillåtande miljö, där barnen fostrar och tränar sina sociala funktioner, sitt språk, fantasi, kreativitet och empati. 
vi ska utmana oss om att regel om 3 i språkpolicy, vilket innebär att vi upprepar ett viss begrepp i tre olika meningar med olika sammanhang. Upprepningen av ord och begrepp kan leda  till ökad  ordförråd och språkförståelse. 

 

viktigt för oss är att : 

Barnen utvecklas individuellt.

Barnen får ett positivt bemötande och känner sig bekräftade varje dag .

Skapa tillit och positiv föräldrakontakt 

Barnen vistas ute så mycket som det är möjligt . 

Skapa en trygg och välkomnande lärandemiljö. 

 

 

252021 - Planering:  Högläsning på förskolan / avd Flöjten . 

  Under denna  termin har vi ett uppdrag att arbeta ännu  mer med högläsning på förskolan. Barnen på Flöjten har under höstterminen visat enormt intresse för högläsningen på olika sätt.    Vi utgår  i undervisningen utifrån läroplanen  samt barns intresse och nyfikenhet. Högläsning finns med i förskolans läroplan som ett pedagogiskt  verktyg för språkutveckling och för social samvaro. Högläsning enligt läroplanen är också en stimulans för fantasin och tänkande, mål -kommunikation och skapande, Lpfö 18.

 

Mål : 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna och samtala om litteratur och andra texter.  Lpfö/18 

 

Syfte :

 Gynna barns språkutveckling, genom och bygga ett  rikt ordförråd, genom att lyssna och samtala om böcker. 

Vi i arbetslaget tror på högläsning får  barnen att känna igen sig, identifiera sig med olika karaktärer och  få uppleva olika känslor ur boken

Vi pedagoger och barnen väljer  böcker efter vårt projektarbete  och efter barns intresse och vilja.  Högläsning  sker både planerat samt spontant, både inne såväl som ute under hela dagen  . 

Vi erbjuder barnen högläsning av olika böcker  på olika sätt och med olika genre, tex, Kompisböcker , Fordon böcker, djur och natur böcker.  Dinosaurie böcker, rymdböcker , spännande spökhistorier, fakta och  bilderböcker etc....Böckerna är alltid synliga och tillgängliga för barnen.  Med hjälp av digitala verktyg, kan  barnen läsa  tillsammans med en vuxen olika berättelseböcker på Pollyglutt, QR-koder eller bluebot. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: