Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sarahs nyckel, vt 2021

Skapad 2021-02-03 12:39 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Genom att läsa en bok om andra världskriget får du resa i tiden. Du får tillfälle att kliva in i människors tankar och känslor och delta i det de är med om. Du ges möjlighet att skapa inre bilder genom att koppla det du läser till dig själv, till andra verk och till omvärlden. Med hjälp av olika samtals- och skrivmodeller kommer vi att gå en roman på djupet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi läser tillsammans romanen Sarahs nyckel av Tatiana de Rosnay och arbetar med olika samtals- och skrivövningar v 2 – 7.  Vi avslutar genom att i skolan skriva en kort skrivuppgift som utgår ifrån boken. Du ska ha läst ut boken senast v.6. 

Du kommer att läsa några kapitel per vecka. Vi kommer till viss del att läsa i skolan, men du behöver också läsa hemma för att komma förberedd till lektionerna. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* hur väl du kan sammanfatta en skönlitterär boks innehåll med koppling till tid, miljö, konflikt, orsakssammanhang och andra texter.

* hur väl du kan resonera kring tydligt framträdande budskap, budskap mellan raderna samt dolda budskap i texten och koppla till dig själv, till andra texter och verk och till omvärlden.

* hur väl du kan delta i samtal kring text.

* hur väl du kan skriva texter med inlevelse, så att innehållet upplevs som autentiskt.

* hur väl du kan skriva gestaltande texter och använda dig av dramaturgi.

 

Matriser

Sv
Sarahs nyckel

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
I undervisningen ska du få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolkningsförmåga
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter ochreferensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka ochföra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt talspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Delta och leda samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklande och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undervisningen ska bidra till att stärka din medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva texter som följer språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du ska stimuleras till att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer (skönlitterärt berättande).
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text med gestaltning och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: