👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstrålen vt 2021

Skapad 2021-02-03 13:13 i 023271 Förskolan Knutbygården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Matematik:

Alla barn ska kunna urskilja och särskilja de grundläggande geometriska formerna utifrån sina egna förutsättningar.

Alla barn ska vara bekanta med räkneprincipen utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Teknik:

Barnen ska kunna urskilja och undersöka teknik de möter i vardagen samt visa en nyfikenhet inför mötet med ny teknik.

 

Språk:

Alla barn ska kunna lyssna på en bok samt delta i ett boksamtal om boken utifrån sina egna förutsättningar.

Alla barn utforskar skriftspråket utifrån sina egna förutsättningar.

Alla barnen ska ha en grundläggande förståelse för TAKK och bildstöd, dess funktion samt kunna använda dessa i sin kommunikation vid behov.

 

Naturvetenskap:

Barnen visar en grundläggande förståelse kring vikten av att värna om vår miljö samt har baskunskaper kring våra skogar och vad som finns/inte finns i dem.

Barnen visar en nyfikenhet och en vilja att utforska naturvetenskap.

 

Fysisk aktivitet:

Alla barn ska uppleva rörelse som något lustfyllt samt en naturlig del av vardagen.

Alla barn ska ha en grundläggande förståelse om hälsa utifrån vila, rörelse och kost.

 

Delaktighet och inflytande:

Alla barn känner att de har möjlighet att komma med önskemål och känna att de blir lyssnade på, att deras önskemål och åsikter tas i beaktning och uppfylls i den mån det är möjligt.

Alla barn känner att de har möjlighet att självständigt välja aktivitet (material tillgängligt på barnens nivå)

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 Fortsätta att organisera oss i huset och planera tiden på gården så att gården kan nyttjas för planerade och organiserade aktiviteter.

Se över och använd de materialet som finns att tillgå.

Erbjuda barnen olika stationer utifrån ett tema, till exempel teknik så att barnen får möjlighet att prova på olika saker.

Ta med oss luppar, kikare och faktaböcker till skogen. 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Försöka hålla miljön föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Tillsätta och byta ut material för att vidareutveckla barnens utforskande och hålla liv i deras intresse.

Fortsätta inkludera bildstöd och TAKK i miljön.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi är aktivt närvarande för att se vad och hur barnen undersöker. 

Genom att finnas tillgängliga finns vi även där för att fånga upp frågeställningar, dilemman och stötta i kommunikation och konflikthantering vid behov.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Matematik:

Formjakt inne och ute

Räkna i vardagen och på samlingen

Spela spel

Introducera "mattemaskinen"

 

Teknik:

Programmera banor med blue-bots

Samla saker i natur att undersöka med "ägget"

 

Språk:

Högläsning

Boksamtal

Samlingar med varierande innehåll

Använda oss av AKK (bildstöd och TAKK) över hela dagen

Sjunga sånger med TAKK

 

Naturvetenskap:

Odla fröer

Slutet ekosystem

Odla bönor i påsar (för att kunna följa rotutvecklingen)

 

Fysisk aktivitet:

Fri dans och rörelse

Rörelsesånger och ramsor

Rörelsegympa

Besöka olika lekparker med varierande motoriska utmaningar

Promenad i varierande längd och terräng

 

Delaktighet och inflytande:

Skapa samtal där barnen uppmuntras att komma till tals med åsikter och önskemål

Samtala om skyldigheter och möjligheter. 

Ta gemensamt ansvar för vår miljö. Städa och sortera tillsammans.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Observera och lyssna in barnens hypoteser och resonemang kring natur och teknik. 

Observera hur barnen rör sig vid olika ty

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Ytterligare kunskap för hur vi kan arbeta med bildstöd på ett så optimalt sätt som möjligt.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Faktaböcker kring naturvetenskap och böcker med experiment

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18