👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ProjektfördjupningVT2021HerrängenÄlvsjöskogensförskolorLillskogenHallonLingon

Skapad 2021-02-03 13:17 i 213251 Förskolan Lillskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

Under höstterminen arbetade vi med SISABs pedagogiska material "Energiagenterna", och utforskade energi tillsammans med barnen (elektricitet, rörelseenergi, hur energi omvandlas från mat till rörelseenergi i kroppen etc). Barnen tyckte detta var roligt och spännande, men då SISABs material bestod av tidsbegränsade uppdrag behövde vi inför vårterminen ta projektet vidare på något annat sätt. Efter jul märkte vi ett intresse för rymden, raketer och planeter hos barnen. Detta spred sig i gruppen och vi bestämde att vi skulle fånga upp detta och utgå från rymden i vårterminens projekt.

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Vårt syfte med fördjupningen är att, med barnens intresse som utgångspunkt, lära oss mer om universum, vårt solsystem och jordens plats i det. 

 

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi arbetar i mindre grupper, med planerad undervisningstid/projekttid tre förmiddagar i veckan. Vid dessa tillfällen använder vi skapande verksamhet (måleri, skapande med olika material), digitala läromedel (GreenScreen, BookCreator, iMovie, PicEdu), lekar och naturvetenskapliga experiment för att fördjupa vår förståelse för rymden, hur den påverkar oss och människans relation till rymden ser ut. Vi tittar på filmer från UR Play och Youtube (klipp från månlandningen, filmer om hur rymdforskare arbetar osv) och diskuterar med barnen. Under aktiviteterna samarbetar barnen i par eller större konstellationer för att stärka samarbetsförmågan och implementera ett demokratiskt arbetssätt.  

För att synliggöra barnkonventionen i arbetet med rymden planerar vi att låta barnen under vårterminen få besök av en rymdvarelse som berättar om hur det är att vara barn på hens planet. Barnen får sedan skapa och berätta om hur det är att vara barn på jorden (t ex göra böcker med BookCreator, filmer osv). 

Vår frågeställning till barnen:

Vad finns i rymden? 

 

Projektfråga för oss pedagoger:

Vi lade under hösten grunden för en diskussion i barngruppen om hållbarhet, vi har bland annat pratat om hållbar energi. Genom att utgå från jordens närhet till solen (något barnen är väldigt intresserade av, hur nära kan man komma solen innan man dör?) kan vi diskutera vad som skulle hända om jorden blev mycket varmare eller mycket kallare. 

 

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen