👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingspedagogisk teori Skrattmåsen februari

Skapad 2021-02-03 18:58 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
planering för Skrattmåsens lektioner- matematik mätning/längd.

Innehåll

Stödmaterial   Utvecklingspedagogisk teori 

Skrattmåsens lektioner- matematik Mätning/längd.

Start Februari 2021-

 

Läroplansmål: 

 

...förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

 

...förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

...förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 

Val av kärnämne/kärnämnen: 

Mentalisering- i diskussion mellan varandra ta till sig och förstå begreppet längd. Hur tänker andra och hur tänker jag? 

Abstaktion- vi startar i en förståelse kring hur stora/små våra kroppar samt andra material är för att sedan sträva mot att möta och få en inblick i våra måttenheter. 

 

Samvärdering (nulägesbestämning)  

I samling samt i vardagsleken observerar jag hur mycket barnen vet kring begreppen mätning och längd. Jag ser att det finns olika kunskaper i barngruppen, några vet mer några mindre. Hur lång man är återkommer då och då och jag ser ett naturligt intresse för längd. Även stor/liten ser jag bland barnen, den grundläggande kunskapen finns. Mer/mindre används av några få.  

 

Samplanering  

Lärandesituations inramning (när, var, vem, hur, varför) 

Syfte: Vi väljer mätning i samplaneringen då det passar alla grupper just nu. Jag väljer att fokusera på längd. Min förhoppning är att skapa en uppfattning och ett intresse om begreppet längd.  

Utifrån barnens tidigare kunskaper vill jag leda dem in på utforskande kring lång/kort, stor/liten, grundläggande mått och namn på dessa. Jag ser en stor skillnad redan nu kunskapsmässigt, några barn har grundläggande kunskaper och jag hoppas att de kan agera som dragarbarn.  

NärVar: Under Barngruppstid i våra lokaler. Kanske tar vi med oss uppgifter på exempelvis våra promenader. 

Vem: Jag och barnen, i början i helgrupp- senare och i vissa moment i halvgrupp för att utmana alla på deras nivåer.  

Hur: För att locka till utforskande inom matematiken så kommer vi pedagoger sätta upp en mätsticka på väggen. Vi startar med våra egna kroppar och bygger vidare utifrån dem. Fötter, hela kroppen- jämföra med varandra och mäta med redskap och material.  Jag pratar hela tiden om de rätta begreppen och jag som pedagog påvisar skillnaderna när jag ser tillfälle i vardagen. Barnen styr lärandeprocessen.  

 

Att introducera variation  

Med hjälp av material påvisar jag samt kommer barnen att upptäcka (hoppas jag) att saker i vår omgivning är olika i längd och storlek. I samling tydliggör vi tillsammans skillnader inom begreppet längd där vi då kan föra en diskussion om de olika begreppen. 

För att alla barn ska tillgodogöra sig kunskapen bör vi upprepa momenten på olika sätt. 

 

 

Samhandling (genomförandet) och återkoppling  

 

Samvärdering (nylägesanalys) 

Utifrån valt läroplansmål och kärnämne/n