Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 5 - Fredriksbergsskolan

Skapad 2021-02-04 07:59 i Fredriksbergsskolan Linköping
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag? Vi arbetar med Vasatiden vecka 6-12.

Innehåll

Syfte

Utveckla dina kunskaper om:

- Olika händelser under Vasatiden och vilka konsekvenser och förändringar detta lett till.  

- Vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige.

- Olika historiska händelser och gestalter och sambandet mellan dessa.

- Konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.

- Hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  

Till sist kommer du även lära dig många historiska begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat område kommer du att bedömas utifrån dina kunskaper om:  

 • Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället under sin levnadstid, t e x:

- ca 1496-1540

- Sveriges kung 1523-1560

- Att Gustav Vasa valdes till kung år 1523 och det är b l a orsaken till att vi firar Sveriges nationaldag 6 juni-

- Kröningen skedde 1528 i Uppsala domkyrka. 

 • Viktiga personer och händelser under Vasatiden och namn på dessa t e x:

- Nils Dacke, Erik XIV, Karin Månsdotter, Johan III, Sigismund, Karl IX, Tycho Brahe, Martin Luther, Gutenberg, Olaus Magnus.

 • Bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden t e x:

- Hur Gustav Vasa gjorde uppror mot danskarna och blev kung

- Reformationen- hur Sverige gick över till den lutherska läran,

- Dackefejden - böndernas uppror mot Gustav Vasa

- Beslutet att Sverige skulle bli ett arvrike

 

 • Hur det var att leva under Vasatiden t e x: 

- Hur vanliga människor levde under 1500-talet

- Kvinnor, män och barns sysslor på gårdarna

- Böndernas levnadsvillkor

 

 • Kunna vara källkritisk och känna till varför det är bra att veta varifrån fakta kommer. Förstå varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter.

 

 • Centrala ord och historiska begrepp:

Makt, handel, utbyte, staten, förändring, reformationen, levnadsvillkor, historiebruk, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, statskassa, flotta, Dackefejden, krönika, boktryckarkonst, gods, ära, ärelysten, astrologi, hertig, trolös, tröska, gärdsgårdar, inbördeskrig, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkning

 

Du bedöms utifrån:

- Hur väl du visar/uttrycker dina kunskaper och förståelse vid muntligt arbete och diskussioner.

- Dina skriftliga kunskaper och förståelse av text vid arbete med instuderingsfrågor och faktatexter.

- Löpande läxförhör och mindre tester 

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Enskilt arbete
 • Faktafilmer och litteratur 
 • Historierummet - Lyssna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 5

Vasatiden

På väg- Träna mer!
Grundläggande
(Enkla formuleringar, med begränsad säkerhet).
Mer än grundläggande
(Enkla formuleringar, till viss del välgrundade, med viss säkerhet).
Avancerad
(Utförligt och nyanserat, välgrundat, noggrant och omfattande, med säkerhet).
Historiska förhållanden
Hur levde vanliga människor under Vasatiden? Hur var böndernas levnadsvillkor?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på Vasatiden.
Om Vasatiden kan du berätta något om hur bönderna och vanliga människors levnadsvillkor.
Om Vasatiden kan du berätta om hur bönderna och vanliga människors levnadsvillkor t e x hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta utförligt om hur böndernas och vanliga människors levnadsvillkor var t e x hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller hur det gick till när Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad, svenskt styre, reformationen (att Sverige blev protestantiskt) eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Gestalter
Personer som levde på vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under Vasatiden.
Du känner till någon person som levde under vasatiden, t ex Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Martin Luther, Olaus Petri, Kristian II, Nils Dacke,
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under Vasatiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under Vasatiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatidenoch hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi Vasatiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om Vasatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vastiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från Vasatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till Vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden och använda dem i rätt sammanhang.
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden och använda dem i ett sammanhang som visar att du har en fördjupad kunskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: