Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läspåsar - Fsk Regnbågen avd Liljan

Skapad 2021-02-04 12:00 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Läspåsar - Vi skapar egna läspåsar med Vårby bibliotek för att väcka barnets läslust och nyfikenhet för böcker. Vårdnadshavare kommer att få möjlighet att låna läspåsarna hem under en vecka för att uppmuntras till högläsning. Med vårdnadshavarens samverkan vill vi stimulera barnets tal och språk samt utveckla fantasi, koncentration och kommunikationsförmåga.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Lpfö 18, s.8).

"Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag" (Lpfö 18, s. 8).

 

Mål från förskolans läroplan 2018

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

Arbetslaget ska

• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med läspåsarna är att:

 • Väcka läslust i hemmet med vh,
 • Underlätta samarbetet kring barnets språkutveckling,
 • Sprida och väcka läsglädje,
 • Uppmuntra till högläsning i hemmet,
 • Synliggöra högläsningens betydelse för barnets språkutveckling,
 • Föräldrasamverkan kring språkprojektet.
 • Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen kommer att genomföras genom att:

 • presentera för vårdnadshavare avdelningens läspåsar som består av två påsar och innehåller 3 barnlitteratur i varje påse,
 • vårdnadshavare kommer att ha en veckas lånetid (fredag till näst kommande fredag).
 • vårdnadshavare som lånar läspåsen kommer att få signera på låneblanketten som varje avdelning kommer att ha innan påsarna lämnas ut,
 • läspåsarna kommer att hängas på synliga lärmiljöer som signalerar om läslust, 
 • alla pedagoger behöver läsa barnlitteraturen som finns i läspåsarna för att kunna föra boksamtal med barnen.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Varje avdelning kommer att planera och organisera enskilt om hur/när reflektionerna ska ske tillsammans med barnen om böckerna. Alla avdelningar kommer att ha boksamtal om böckerna och ställa öppna frågor som får igång fantasin.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barnen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger och vårdnadshavare.

 

 • Vad är målet med undervisningen? 

Målet är att väcka barnens läslust och nyfikenhet för böcker samt utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld och inkludera vårdnadshavarens samverkan i denna undervisning. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: