Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, 1B

Skapad 2021-02-04 21:50 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi fortsätter resan in i matematikens värld. Under vårterminen kommer vi att arbeta med boken Favorit matematik 1B. Vi kommer att fortsätta utveckla våra matematiska förmågor genom att använda oss från boken, men även praktiska övningar. Hur mycket är pengar värda? Vad är klockan nu? Svaret på detta och mycket mer kommer att jobbas under terminens gång.

Innehåll

Detta kommer bedömas- Din förmåga att...

 • använda naturliga tal 0-100
 • markera tal på tallinjen 0-20.
 • Naturliga tal 13-20 och antal.
 • Fler, färre och lika många
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • arbeta med mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Hel och halv timme i analog klocka
 • Huvudräkning och automatisera talkamrater
 • Räkna pengar och dess värde.
 • Mäta med linjal, egna mått och enheten centimeter
 • Fyrhörning, triangel och cirkel
 • Känna igen och namnge punkt, linje och sträcka
 • Begreppen symmetrisk och symmetrilinje

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och arbeta med begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Undervisningens innehåll

 Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , Vad har jag lärt mig? i arbetsboken.
 • provresultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Gläntan 1-3 Matematik

Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Problemlösning
 • Ma   3
Du kan lösa en enkel räknesaga.
Du kan lösa ett enkelt matteproblem genom att tex. rita en bild.
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Problemlösning
 • Ma   3
Du kan fundera och prata kring enkla räknesagor.
Du kan fundera och prata kring enkla matteproblem.
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner igen några matteord och lägesord. Ex framför, bakom, lika många, fler än, färre än.
Du förstår några olika matteord som tex addition och subtraktion, dubbelt och hälften, udda och jämnt.
Du kan använda matteord på ett fungerande sätt i vardagen.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner till symbolen för "lika med" och tallinjen 0-10.
Du vet hur symbolerna för addition och subtraktion ser ut.
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner till att det finns ett samband mellan några begrepp som tex addition och subtraktion.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Antalsuppfattning
 • Ma   3
Du förstår sambandet mellan antal och siffror inom talområdet 0-10 och kan dela upp tal inom området 1-10.
Du förstår talens värde 10-20 (ental, tiotal) och vet hur man kan använda tallinjen 0-20.
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal. Du kan beskriva deras samband till varandra och kan dela upp tal.
Bråk
 • Ma   3
Du känner till att man kan dela upp heltal i enkla bråk.
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad några enkla bråktal heter.
Geometri
 • Ma   3
Du känner igen de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Du kan namnet på de vanligaste geometriska formerna och kan beskriva några av deras egenskaper.
Du kan använda grundläggande geometriska ord och vanliga lägesord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer.
Avbilda
 • Ma   3
Du kan rita av enkla geometriska figurer.
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Proportionella samband
 • Ma   3
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften. Du använder dem i situationer som du känner igen.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningen.
Huvudräkning
 • Ma   3
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-5 och tiokamraterna.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång. Du känner till enkel multiplikation och division.
Du kan använda huvudräkning för att föra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Du känner till att det finns olika räknemetoder.
Du kan välja och använda skriftliga räknemetoder (ex uppställning/tankeled) vid uträkningar inom talområdet 0-200 med gott resultat.
Likheter
 • Ma   3
Du känner till symbolen för likhetstecknet.
Du kan använda likhetstecknet i enklare uträkningar, ex 4+6=10.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida, ex. 5+_=3+7.
Mäta, jämföra och uppskatta
 • Ma   3
Du förstår några begrepp som lång, kort, tung, lätt och mycket. Du känner till begreppen dag, vecka, månad, år och årstider.
Du känner igen några olika viktenheter, volymenheter och massenheter. Du vet att man kan mäta tid med hjälp av en klocka. Du känner igen tidsenheterna s, min och h.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Uttrycksformer
 • Ma   3
Du kan med stöd av tex laborativt material prata om olika antal.
Du kan med hjälp av tex bilder beskriva en enkel räknehändelse.
Du kan beskriva och prata, på ett i stort sett fungerande sätt, om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Du kan sortera laborativt material i tex olika former, färger.
Du kan läsa av enkla diagram.
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Resonemang
 • Ma   3
Du kan upptäcka och prata om enkla mönster i form och färg.
Du kan fortsätta på ett givet geometriskt mönster och upptäcka enkla mönster i talföljder.
Du kan diskutera om val av olika metoder och räknesätt, slumpmässiga händleser, geometriska mönster, talföljder och resultats rimlighet. Du ställer och svarar på frågor hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: