Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse Vt-21

Skapad 2021-02-05 10:01 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Bamse

Tidsperiod: v.2-23

Förskolans namn: Asplunden

Grupp: Blåklockan

Barnens ålder: 1-3år

År och datum: Vt -21

Planeringen Upprättad av:

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Barnen på Blåklockan visar ett stort intresse för olika sago/film figurer, en av dessa är Bamse. Därför har vi valt att plocka upp Bamse som vårt temaarbete under denna termin.
Vi ska lära känna Bamse och hans vänner och alla deras olika egenskaper och samtidigt utforska våra egna egenskaper. Är jag stark som Bamse? Snäll som Brummelisa? Snabb som Lilleskutt?

Bamse ska också locka in oss mer i berättandets värld, bjuda in oss till olika sagor och mysterier. Så barnens fantasiförmåga och berättande får utvecklas.
Bamse kommer hjälpa oss att få en grund i olika matematiska begrepp och upptäcka olika naturvetenskapliga fenomen i vår vardag och närmiljö.

Vi kommer att skapa olika saker med Bamse anknytning och låta Bamse temat färga vår lekmiljö inne på förskolan.

Minst en gång i veckan kommer Bamse och se till att vi utvecklar vår motorik och rörelse glädje genom Bamsegympa och självklart bjuder vi även upp till fri sång och dans tillsammans med Bamse och hans vänner.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
Se infogat nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska.

Möjligheter att stärka deras gemenskap i gruppen och finna glädjen i att göra saker tillsammans.

Möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga och få ett rikare språk.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

Vi är lyhörda pedagoger som är observanta på barnens intressen och funderingar i temat och låter de styra oss i utveckling av arbetet.
Vi kommer använda oss av sång, dans, gympa, målande, berättande och digitala verktyg i form av green screen och foton.

Vi delar barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose allas behov.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Vårt tema arbete kommer att synliggöras inne på avdelningen. På Unikum i form av lärloggar och glimtar från vardagen.

Samt i våra månadsbrev. Tema arbetet utvärderas kontinuerligt på avdelningsplaneringarna en gång i veckan, med dem pedagogiska dokumentations mallarna som stöd.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: