Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3: Språkhistoria och skriva utredande text

Skapad 2021-02-05 14:50 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Språket förändras och vi med det - eller är det tvärt om?? Vi kan konstatera att språket låter och ser inte likadant ut nu som för bara några år sedan. Vad beror det på att språket förändras och hur kan de här förändringarna se ut? Detta är frågor vi ska närma oss svaren på i det här arbetsområdet. Hitta svar på frågeställningar med hjälp av källor är centralt i det här arbetsområdet.

Innehåll

Arbeta vetenskapligt med språkförändring som fokusområde

Faktainnehållet i det här arbetsområdet är "språkhistoria och språkförändring" och med hjälp av detta kommer vi att öva vetenskapligt förhållningssätt . 

Att skriva utredande text är en grundläggande färdighet som vi vidareutvecklar under den här perioden. Ett vetenskapligt förhållningssätt  - fokus på frågeställning och källor - är det viktiga! 

 

Preliminär tidsram och examinationsform


2

Förberedn. av  tal


https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU

Argumenterande tal

Ev fler argumenterande tal

Resultat av HT

Språkhistoria intro

3

Fortsatt genomgång av språkhistorien 

Börja läsa text 

https://spraktidningen.se/artiklar/2019/03/nu-ar-det-fult-att-tala-om-fint


https://www2.slideshare.net/sofia_c/sprkhistoria-9087188?qid=64214764-b0af-46c8-b41c-dedd3977691f&v=&b=&from_search=3https://www2.slideshare.net/ninalarsson923/sprakhistoria-43773956https://www2.slideshare.net/ElisabethOlsson/orden-vi-rvde?qid=64214764-b0af-46c8-b41c-dedd3977691f&v=&b=&from_search=5
Uppföljn av läsn av tre första sidorna av texten 


Jobba m egna frågor som studieteknisk metod för att lära in ett faktainnehåll

Uppföljningsfrågor på texten från läraren


Målsättning

Kunna beskriva de huvudsakliga språkhistoriska epokerna (runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska

Kunna förstå varför språkhistorisk utveckling sker

4

Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6


Läs/lyssna och sammanfatta texterna i texthäftet

Att skriva utredande text - hur går vi vidare? 

Skriv en exit ticket

Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6

Att skriva utredande text - hur går vi vidare? 


Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6

 

OBS - vecka 5 är ni tillbaka på Katedralskolan för  “närstudier”

SAL: 144

OBS - vecka 5 är ni tillbaka på Katedralskolan för  “närstudier”

Sal: Q203

OBS - vecka 5 är ni tillbaka på Katedralskolan för  “närstudier”

Sal: 135

5

Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6


Läs/lyssna och sammanfatta texterna i texthäftet

Att skriva utredande text - hur går vi vidare?

 

Läs/lyssna och sammanfatta texterna i texthäftet


Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6

Att skriva utredande text - hur går vi vidare? 


Arbete med texterna som ligger till grund för den utredande texten som skrivs v 6

6

Summering av texterna och repetition av metod för utredande text, specifikt för PM språkhistoriaOBS - på Katedral

Onsdag 8.10-12.10 : 

Rum: Q 103

Prov - utredande uppsats/ Språkhistoria

NYTT tema:Modernism

https://www.slideshare.net/sofia_c/modernismen-10601586


Läsa roman

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -

Matriser

Sve
PM i språkhistoria, SVE3

Rubrik 1

Vetenskapligt skrivande
 • Sve  E   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
 • Sve  C   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
 • Sve  A   Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
E
C
A
Aspekt 1
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften − Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: -Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. -Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. − Texten utmärks av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Aspekt 2
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. − Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. − Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar.
Aspekt 3
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är klart och bär upp elevens resonemang. − Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. − Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen

Svenska språkets historia och utveckling

 • Sve  E   Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
 • Sve  C   Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
 • Sve  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
E
C
A
Aspekt 4
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Helhetsbedömning

E
C
A
Ny aspekt
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: