Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi vt-21

Skapad 2021-02-07 21:10 i Hälsinggårdsskolan Falun
Lpp om arbetsområdet samhällsekonomi och globalisering.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om att hushålla med sina resurser, dvs inkomster och utgifter måste gå jämnt upp. Hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och påverkar varandra. Sverige är också en del av världsekonomin och är beroende av vad som sker på världsmarknaden. Vad händer om det blir förändringar i det ekonomiska kretsloppet? Vilka effekter får det på individer och grupper? Det och mycket annat ska du få lära dig om i det här arbetsområdet om samhällsekonomi.

Innehåll

 

Vad ska du kunna?

* vilka delar (aktörer) som ingår i det ekonomiska kretsloppet.

* hur aktörerna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och påverkar varandra.

* hur det ekonomiska kretsloppet påverkas i goda/dåliga tider, dvs högkonjunktur och lågkonjunktur.

* olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi samt blandekonomi)

* produktionsfaktorer. 

* vår välfärd

* utbud, efterfrågan och jämviktspris

* hur Sveriges ekonomi hänger ihop med resten av världens, dvs globalisering.

* hur områden och länder påverkas av den ekonomiska globaliseringen.

* att använda olika källor, t ex diagram och tabeller för att få information om samhället.

* begrepp som hör till arbetsområdet. 

 

Vilka förmågor kommer du öva?

* beskriva samband, dvs att förklara hur samhällsekonomins olika delar hänger ihop.

* resonera kring hur individer, grupper och samhället kan påverkas av förändringar i det ekonomiska kretsloppet. 

* använda begrepp och modeller inom samhällsekonomin.

* se orsaker till och konsekvenser av hur globaliseringen påverkar regioner.

* undersöka samhällsfrågor utifrån olika perspektiv.

* använda olika källor för att få information om samhället.

 

Hur kommer vi arbeta?

Vi utgår från läromedlet Utkik samhällskunskap, 

Ni ska också få se filmade genomgångar och arbeta med uppgifter till dessa.

Uppgifterna till läromedelstexterna och de filmade genomgångarna ser olika ut. Det kan t ex vara frågor i form av quiz, instuderingsfrågor eller att vi antecknar viktig fakta tillsammans. 

Dessutom ser vi filmer om samhällsekonomi och samtalar kring det vi har sett. Vi diskuterar också aktuella händelser i samhället som tas upp i media. 

Hur kommer bedömningen se ut?

Läxförhör, uppgifter under arbetets gång samt prov efter avslutat arbetsområde.  

Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner, såväl i grupp som i helklass.

Tidsram

Arbetsområdet beräknas pågå under 4 veckor (6-8, 10)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi vt-21

Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Undersöka strukturer i samhället
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: