Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2021-02-08 09:53 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer att läsa, diskutera och analysera verk av kända författare genom tiderna/epokerna.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
I det här momentet kommer du att få möta författare och deras texter från olika historiska perioder. Vi kommer att gå igenom epokerna mellan antiken och naturalismen.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet

Inom detta område kommer vi att läsa om olika tidsperioder för att se hur man beskrev samhället, människor och känslor i olika typer av texter (drama, lyrik, noveller. romaner mm.)

Efter kursen ska du ha haft möjlighet att öva följande förmågor.

 • Att läsa och analysera skönlitteratur
 • Att urskilja språkliga strukturer och typiska särdrag hos olika texter.
 • Att söka information från olika källor och värdera dessa

Arbetssätt

 • Genomgångar och presentationer av Carina där du lyssnar och deltar aktivt genom att ställa och besvara frågor.
 • Gruppdiskussioner.
 • Fulmklipp.
 • Du kommer att  läsa ett urval av texter av ovanstående författare och analysera dessa.

 • Vi kommer att ha läxförhör under vissa moment.

ENSKILT ARBETE

 • Du kommer att välja ut en av ovanstående författare och fördjupa dig i författarens liv och verk. Du ska söka fakta från olika källor, värdera och sammanställa dessa. Du skriver en text där du presenterar din författare. Var mycket noggrann med källhänvisningar.
 • Du kommer att välja ut ett verk/del av verk av  författaren som du läser och analyserar och lämnar in som text till Carina. Du behöver använda dig av citat för att belysa vad du menar. 
 • Att tänka på när du arbetar med texter skrivna av din författare/textanalys:
 • Finns det något genomgående tema i författarskapet ?
 • Kan man avläsa någonting ur författarens liv i texterna ?
 • INNEHÅLL: Vad handlar texten om? Har texterna något budskap eller någon sensmoral?
 • Hur beskrivs karaktärerna?
 • Hur beskrivs miljön?STIL/SPRÅK: Hur är texten skriven?
 • Vilka liknelser eller metaforer finns det?
 • Vilken typ av text är det? Novell, roman, dikt. Hur ser man det?
 • VÄRDERING: Vad tycker du och varför tycker du som du gör. Motivera .Visa hela tiden med CITAT och exempel för att belysa ovanstående punkter.
 • Var noggrann med källor och källförteckning.

 

Du visar att du känner igen författare, deras verk och att du kan använda olika litterära begrepp genom att delta aktivt under genomgångar och diskussioner.

Detta kommer att ske genom olika redovisningsformer, till exempel:

 • Du ska kunna göra textanalyser enskilt och tillsammans med andra.
 • Inlämnad analys av något din författare har skrivit samt ett författarporträtt.
 • Skriftligt läxförhör
 • Gruppdiskussioner

Bedömning

Bedömning sker utifrån det kontinuerliga arbetet under lektionerna, förmågan att analysera texter, förmågan att söka och värdera fakta samt genom din enskilda skrivuppgift. Du har chans att visa dina kunskaper:

 • Under lektionerna genom att ställa och besvara frågor och kommentarer. Du visar då prov på att du känner igen författare, deras verk och att du kan använda olika litterära begrepp. 
 • Genom att delta i gruppdiskussionerna.
 • Visa din förmåga att analysera och reflektera kring din valda text/författare i separat inlämningsuppgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Bedömningen avser

E
C
A
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift Detta avser de litterära samtal vi har i grupp och i helklass.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor

Sv SvA
Litteraturhistoria

Bedömningen avser

E
C
A
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift Detta avser de litterära samtal vi har i grupp och i helklass.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Ny aspekt
Tolka och förstå texter ut ett litteraturhistoriskt perspektiv.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: