👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Tal vt-21

Skapad 2021-02-08 14:25 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi benämna stora tal och repetera räknemetoder i multiplikation och division. Vi ska även komma in på begreppet binära tal.

Innehåll

Bedömning: 

Arbetet under lektionerna

dina resonemang vid gemensamma problemlösningsuppgifter och vid genomgångar

skriftliga prov och diagnoser

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

v.9-15

 

Språkmål:

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Digitala aktiviteter

digital träning såsom Bingel och Elevspel

 

 

Begreppslista:

  

hela tal

negativa tal

positiva tal

miljon

binärt tal

decimaltal

bråkform

kvot

nämnare

täljare

produkt

faktor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematik- Tal vt-21

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
tex. hela tal negativa tal positiva tal miljon binärt tal
 • Ma  4-6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Metoder
är de räkneregler som används, t.ex. multiplicera heltal (t.ex. 42·38) och dividera heltal där kvoten blir ett decimaltal.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området.
Väljer och använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Väljer och använder metoder i nya uppgifter och situationer.
Problemlösning
De strategier och metoder som väljs för att lösa ett matematiskt problem.
 • Ma  4-6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem (rita en bild, gör en tabell etc)
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Resonemang
handlar om hur man motiverar.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
handlar om hur man redovisar något muntligt och skriftligt
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.