Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kemi v. 11-17 åk9

Skapad 2021-02-09 10:23 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Metaller och elektrokemi

Innehåll

Metaller och elektrokemi

Kemi åk 9

 

Elektricitet handlar inte bara om fysik utan även om kemi. Det är faktiskt kemiska reaktioner som gör att en ficklampa fungerar.

Och, varför rostar järn och andra metaller och hur kan man förhindra det?

 

 

 

 

 

 

Namn:____________________________________________

 

 

Metaller och elektrokemi

 

Kursens innehåll

·         Makro kemi sid. 51-64 och sid. 253-274.

·         Laborationer

·         Filmer

 

Centralt innehåll

·         Följande områden i det centrala innehållet för ämnet kemi berörs.

·         Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·         Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

·         Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

·         Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

·         Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

·         Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

·         Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·         Systematiska undersökningar.

·         Dokumentation av undersökningar.

 

 

Centrala begrepp

 

·         Lättmetall

·         Tungmetall

·         Mineral

·         Ädelmetall

·         Legering

·         Malmer

·         Metallåtervinning

·         Oxidation och reduktion

·         Galvaniskt element

·         Batterier

·         Bränslecell

·         Korrosion

·         Elektrolys

·         Anod och katod

Vecka

Planering

Hemuppgift

11

Metaller

Sid. 51-58 i kemiboken.

Besvara ”Klarar du detta?” på sid. 58.

12

Metaller

 

(legering)

Sid. 59-64 i kemiboken.

Besvara ”Klarar du detta?” på sid. 58.

 

13

Intro.

Elektroner och kemiska reaktioner.

Ädla och oädla metaller.

Galvaniska element.

 

Demonstrationslaboration: Magnesium/Kopparsulfat-batteri

Att ta del av inspelad genomgång före första lektionstillfället i veckan. Filmen finns på flippatmedasa.blogspot.se

Läsa och förstå sid 253-259 i kemiboken till fredagen.

 

14

Påsklov

 

 

15

Batterier.

Bränsleceller.

Korrosion.

 

Laboration: Ädla och oädla metaller.

 

 

Att ta del av inspelad genomgång före första lektionstillfället i veckan. Filmen finns på flippatmedasa.blogspot.se

Läsa och förstå sid 260-267 i kemiboken till torsdagen. Besvara ”Klarar du detta?” sid 265.

16

Elektrolys.

 

 

Att ta del av inspelad genomgång före första lektionstillfället i veckan. Filmen finns på flippatmedasa.blogspot.se

Läsa och förstå sid 268-274 i kemiboken.

17

 

Prov 23/4

 

·         Makro Kemi sid. 51-64

·         Makro Kemi sid. 253-274

·         Filmer

·         Laboration/Systematisk undersökning

 

 

Kunskapskrav
Metaller och elektrokemi

 

E

C

A

Förmåga att använda kemiska begrepp för att beskriva och förklara samband.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Ge exempel på egenskaper som gäller för alla metaller.

 

Känna till vad som menas med en legering.

 

Känna till hur en jon blir en atom och en atom blir en jon.

 

Känna till att metaller har olika ädelhet.

 

Känna till begreppet galvaniskt element.

 

Känna till begreppet elektrolys.

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Kunna beskriva hur man kan skilja på ädla och oädla metaller.

 

Kunna förklara hur ämnens egenskaper kan förändras vid en legering.

 

Kunna förklara hur ett galvaniskt element fungerar.

 

Kunna förklara hur elektrolys fungerar.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Med övergripande förståelse kunna tolka och analysera exempel eller händelser utifrån förståelsen om begreppen elektrolys och galvaniska element.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

 

Känna till begreppet korrosion.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

 

Kunna beskriva och ge exempel på korrosion och hur man kan förhindra korrosion.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

 

Med övergripande förståelse kunna tolka och analysera exempel eller händelser utifrån förståelsen om begreppet korrosion.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Känna till hur olika batterier kan användas.

 

Känna till några användningsområden för olika metaller och legeringar.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Kunna beskriva olika batteritypers egenskaper.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Känna till begreppen metallåtervinning och batteriinsamling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Kunna förklara vikten av att återvinna metaller och lämna in batterier.

Dessutom för eleven väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

 

Kunna resonera kring följder av att inte återvinna metaller och lämna in batterier.

Eleven kan beskriva och ge exempel några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Kunna ge exempel på metaller och legeringar som människan tidigt började använda och ge exempel på hur de användes.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

E

C

A

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Försöker utifrån en uppgift att planera en systematisk undersökning.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Planerar utifrån en uppgift en systematisk undersökning som med mindre korrigeringar går att använda.

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Planerar utifrån en uppgift en systematisk undersökning som går att använda.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Beskriver risker med undersökningen.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Beskriver risker med undersökningen och anger hur man ska skydda sig.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Beskriver risker med undersökningen och anger hur man ska skydda sig samt beskriver hur man förhindrar skador vid en olycka.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Försöker förklara förväntat resultat med kemibegrepp.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Förklarar förväntat resultat med i stort godtagbara kemibegrepp.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Förklarar förväntat resultat i slutsats med godtagbara kemibegrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: