Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-09 11:32 i Kilbergets förskola Bollnäs
Språk och kommunikation
Förskola
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. (Lpfö18, s.8)

Innehåll

Var är vi?

Vi ser en nyfikenhet för bokstäver då några barn börja känna igen bokstäverna i sitt namn. Hela utbildningen ska främja språkutvecklingen hos barnen och det är något vi arbetar med kontinuerligt genom att samtala, ställa frågor och hjälpa barnen att sätta ord på saker och händelser. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

Vart ska vi?

I utbildningen vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- intresse för språk och kommunikation

- möjligheter att uttrycka sig, förmedla känslor och erfarenheter

- ordförråd och ordförståelse 

- uttrycka tankar, ställa frågor och samtala 

- intresse för andra språk

Hur gör vi?

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande förhållnings- och arbetssätt då språket är nyckeln till lärande. Vi uppmuntrar alla barn till att våga prata och ger dem förutsättningar att utveckla sina enskilda språkfärdigheter. En viktig del i språkutvecklingen är också att visa hänsyn, respekt och turtagning genom att lyssna på varandra i samtalet. Detta ger oss också en större språkförståelse.

Detta gör vi genom att erbjuda barnen:

- sagor och sånger

- rim och ramsor

- talet och berättandet utifrån barnets förmåga

bemötande, turtagning och olika begrepp

- benämna det som sker under barnets dag

- munmotoriska övningar

- förstärka lärandet genom TAKK och bildstöd

- att stärka deras ”jag” genom att jobba med deras namn och begynnelsebokstav

- bildstöd för vardagssituationer med de olika modersmålen som finns i gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: