Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3_Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Matrisen, Avd Triangeln

Skapad 2021-02-09 12:55 i 213131 Förskolan Matrisen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

Utifrån en analys av höstens arbete har vi sett att vårt arbete med de sociala processerna i gruppen har börjat ge resultat. De har exempelvis tagit till sig strategier för en respektfull samvaro såsom turtagning och konfliktlösning. Vi ser även hur barnens självkänsla har växt genom att vi kunnat återvända till aktiviteter många gånger om, där barnen getts möjlighet att närma sig aktiviteten i sin egen takt. Vi vill fortsätta att jobba med dessa processer utifrån det vi ser intresserar barnen, för att på så sätt ge barnen delaktighet i våra planeringar av projekten. Vi har därför valt att ta en ny väg i älgarnas projekt, där vi nu ser ett stort intresse för bokstäver. Hararna kommer att fortsätta att fördjupa sig i sitt intresse för ljud . 

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Vi vill fortsätta att göra barnen delaktiga i planeringen av undervisningen genom att låta deras intressen leda projektet framåt. Under projektets gång vill vi även hålla fokus på sociala grupprocesser genom ett fokus på:

- att barnen känner samhörighet

- att skapa en trygg gruppkänsla

- att barnen ges möjligheter och känner sig trygga i att uttrycka sina tankar och känslor

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi vill förstärka barnens intresse för bokstäver och respektive ljud genom att tillföra nya arbetssätt såsom exempelvis digitala verktyg och att skapa med nya material. Vi tar tillvara på barnens utökade intressen och förändrar miljön tillsammans. Vi vill även reflektera tillsammans med barnen kring dokumentation från lärtillfällen genom exempelvis bildspel på projektorn. 

Vår frågeställning till barnen:

Hararna: Vad för nya ljud visar sig under våren i vår omgivning? Hur kan vi själva skapa ljud?

Älgarna: Hur ser din bokstav ut? Hur låter min bokstav? Vilka bokstäver finns det runtomkring oss? 

 

Projektfråga för oss pedagoger:

- På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld?

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: