Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - organisk kemi 8

Skapad 2021-02-09 14:01 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 8 Kemi
Kolatomer finns i det mesta du kommer i kontakt med - luften, marken och i maten som du äter. Även dina kläder, skor och din mobiltelefon innehåller kolatomer. Tänk att din kropp består av ungefär 14 kilo kol!

Innehåll

Målet med undervisningen

Innehåll:

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
 • Kolatomens kretslopp.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi

När kapitlet är avslutat förväntas du att kunna:

 • att kolatomen har fyra bindningar och i vilka former rent kol förekommer i naturen
 • redogöra för hur stenkol, brunkol, koks och torv bildats
 • vad aktivt kol används till
 • redogöra för vad som är gemensamt med alla kolväten
 • molekyl- och strukturformel för flera olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar
 • vad enkel- dubbel- och trippelbindning är
 • beskriva hur polymerer är uppbyggda
 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen, och kunna jämföra dem ur miljösynpunkt
 • vilka produkter man kan framställa ur råolja
 • förklara hur en fraktionerad destillation går till
 • processen som sker när fossila bränslen förbränns
 • kolets kretslopp
 • alkoholer: OH-grupp, egenskaper, användningsområden
 • organiska syror: COOH-grupp, egenskaper, användningsområden

 

Så här ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Laborationer + skriftlig rapport
 • Prov - kol och kolföreningar

 

Det här ska bedömas

 • Laborationer: hur väl systematiska undersökningar i kemi genomförs
 • Prov och vid muntliga diskussioner: hur väl kemins begrepp, modeller och teorier används för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: