👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA Åk 3 Läsåret 20/21

Skapad 2021-02-09 14:59 i Kärna skola Linköping
Svenska årskurs 3
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer vi att arbeta med läsförståelse och då kommer du att få lära dig om olika slags lässtrategier för att förstå och tolka texter. Vi kommer också att arbeta med olika slags texttyper, stavning och språklära. Du kommer även få delta i diskussioner och genomföra muntliga presentationer.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

För att lära dig kommer du att: 

 • läsa enskilt samt i par/grupp
 • arbeta med olika läsförståelsestrategier
 • använda läromedlen Nyckeln till skatten (läsebok, arbetsbok), Glad svenska 3 och läsförståelseböcker
 • arbeta med olika arbetsblad
 • skriva både för hand och på lärplatta
 • skriva och bearbeta olika slags texter 
 • reflektera och samtala kring olika slags texter
 • träna på att skriva meningar med olika skiljetecken
 • lära dig stavningsregler och grammatik 
 • arbeta med att förstå muntliga och skriftliga instruktioner

 

Du visar att du kan när:

 • du kan läsa elevnära texter med flyt genom att använda välfungerande lässtrategier
 • du kan återberätta viktiga delar av innehållet i en läst text
 • du kan föra enkla resonemang kring läst text samt relatera till egna erfarenheter
 • du kan skriva enkla texter med läslig handstil
 • du kan skriva enkla texter på lärplatta
 • du kan använda korrekt meningsbyggnad med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken
 • du kan använda ords böjningsformer korrekt
 • du kan stava enkla ord som du själv ofta använder i dina egna texter
 • du kan skriva berättelser med en enkel röd tråd som har en förståelig handling
 • du kan söka information ur en anvisad källa och återge den viktigaste informationen i en enkel faktatext
 • du har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen och där det viktigaste i samtalet framgår
 • du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner och du frågar om förtydligande om du inte förstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
SvA Åk 3 Läsåret 20/21

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Läsa elevnära texter med flyt genom att använda välfungerande lässtrategier.
Du läser inte elevnära texter med flyt genom att använda välfungerande lässtrategier.
Du kan läsa elevnära texter med flyt genom att använda välfungerande lässtrategier.
Du kan läsa olika slags texter med flyt genom att använda mycket välfungerande lässtrategier.
Läsa
Återberätta viktiga delar av innehållet i en läst text.
Du är osäker när du ska återberätta viktiga delar av innehållet i en läst text.
Du kan återberätta viktiga delar av innehållet i en läst text.
Du återberätta viktiga delar av innehållet i en läst text på ett väl fungerade sätt.
Läsa och samtala
Föra enkla resonemang kring läst text samt relatera till egna erfarenheter.
Du är osäker på att föra enkla resonemang kring läst text samt relatera till egna erfarenheter.
Du kan föra enkla resonemang kring läst text samt relatera till egna erfarenheter.
Du kan föra bra resonemang kring läst text samt relatera till egna erfarenheter på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil.
Du skriver inte enkla texter med läslig handstil.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Du skriver texter med en tydlig och lättläst handstil.
Skriva
Skriva enkla texter på lärplatta.
Du skriver inte enkla texter på lärplatta.
Du kan skriva enkla texter på lärplatta.
Du kan skriva utförliga texter på ett korrekt sätt på lärplatta (formatering).
Skriva
Använda korrekt meningsbyggnad med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken. Använda ords böjningsformer korrekt.
Du använder inte korrekt meningsbyggnad med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken. Du använder inte ords böjningsformer korrekt.
Du använder korrekt meningsbyggnad med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken. Du använder ords böjningsformer korrekt.
Du har korrekt meningsbyggnad och använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt. Du använder ords böjningsformer på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Stava enkla ord som du själv ofta använder i dina egna texter.
Du är osäker på att stava enkla ord som du själv ofta använder i dina egna texter.
Du kan stava enkla ord som du själv ofta använder i dina egna texter.
I dina egna texter stavar du de ord du använder korrekt.
Berättande texter
Skriva berättelser med en tydlig början, handling och slut och som har en förståelig handling.
Du skriver inte berättelser med en tydlig början, handling och slut som har en förståelig handling.
Du kan skriva berättelser med en tydlig början, handling och slut och som har en förståelig handling.
Dina berättelser har en tydlig början, handling och slut och har en väl fungerande handling.
Berättande texter
Söka information ur en anvisad källa och återge den viktigaste informationen i en enkel faktatext.
Du är osäker på att söka information ur en anvisad källa och återge den viktigaste informationen i en enkel faktatext.
Du kan söka information ur en anvisad källa och återge den viktigaste informationen i en enkel faktatext.
Du söker information ur flera källor och återger den viktigaste informationen i en faktatext.
Samtala
Har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen samt där det viktigaste i samtalet framgår.
Du har inte ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen där det viktigaste i samtalet framgår.
Du har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. Det viktigaste i samtalet framgår.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen så att innehållet tydligt framgår.
Lyssna och samtala
Ge och ta enkla muntliga instruktioner samt fråga om ett förtydligande om man inte förstår
Du är osäker när du ska ge och ta emot enkla muntliga instruktioner. Du frågar inte om ett förtydligande om du inte förstår.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. Du frågar om ett förtydligande om du inte förstår.
Du kan ge och ta emot muntliga instruktioner på ett väl fungerande sätt.