👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Älvskogen, Avd Fjärilen

Skapad 2021-02-10 13:31 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

Intresset för myror finns kvar hos barnen och vi har valt att fördjupa och planera projektet genom utforska i det barnen visar mest intresse för just nu. Vi ska även fördjupa oss i hur myrorna lever, bor, kost i relation till oss människor.

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Barnen är intresserade av vad myrorna gör nu,vart är myrorna nu på vintern? Barnen har ritat myror, myrstackar och hur myrorna har det i myrstacken. Processen har lett till att vi tillsammans med alla barn har skapat en myrstack gjort av papier -mache, hönsnät och naturmaterial.

Barnen har skapat myror av papp för att använda till att dramatisera Jonte myras äventyr. Jonte myra går igenom ganska mycket på hans äventyr och vi har diskuterat med barnen kring hans känslor och relatera det till sina egna i relation till barnkonventionen.

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi arbetar i åldersintegrerade grupper där vi brukar ha två projekt stationer och den tredje kan vara en egen vald aktivitet, där får barnen rotera så att alla får möjlighet att delta. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen och använder oss av digitala medel. 

Vår frågeställning till barnen:

 Hur bor, lever myror?

Projektfråga för oss pedagoger:

- På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld?

  • Vi arbetar medvetet med återvinningsmaterial
  • Vi lyfter fram olikheter och normaliserar det.
  • Vi har ett förhållningssätt där vi vuxna är en förbild, hur man är en bra kompis genom att  hjälpa, trösta varandra och berömma sina kompisar. 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen