Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3_Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Älvskogen, Avd Grodan

Skapad 2021-02-10 13:27 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Innehåll

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

Barnen har visat intresse för naturen och gemensamt uttryckt att de ville besöka groddammen. Redan i slutet av förra terminen började detta intresse. Inför denna termin valde vi att besöka groddammen för att se ifall intresset fortfarande var aktuellt. När vi väl var där väcktes många frågor hos barnen kring grodor. T.ex: Vart har grodorna tagit vägen? Varför finns det inget vatten i dammen? 

Vi vill tillsammans med barnen utforska vårt närområden med naturen i fokus där vi valt att fördjupa oss i grodor. Vi vill även se och lära vilka likheter/skillnader de finns mellan oss människor och grodor, som exempelvis hur vi bor, lever, vad vi äter och behöver för att leva. Genom att jämföra sig med grodor så hoppas vi att barnen även får syn på sig själva och vad som är nödvändigt för dem samt även skapa sig en förståelse för vår närmiljö.

Inför vårterminens projektarbete analyserades hur höstterminen fungerat. Barnens intresse hade svalnat av vad gäller grodor. Därför ville vi återväcka deras intresse genom att ta in grodan böckerna. Exempelvis "Grodan och kärleken" & "Grodan och främlingen". Dessa ska arbetas med för att kunna diskutera social hållbarhet med barnen.

- "Hur känner råttan sig i boken?"

- "Hur hade ni känt er om ni var i råttans ställe?" 

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp:

Syftet är att böckerna ska fungera som ett hjälpmedel för barnen att förmedla sina tankar och åsikter vad gäller social hållbarhet, demokratiska värderingar, deras trygghet: Exempel:

- Hur är vi mot varandra? 

- Hur behandlar vi någon ny kompis?

- Hur samarbetar vi tillsammans?

 

Vårt arbetssätt och metoder:

Vi kommer att arbeta i 4 stycken åldersintegrerade projektgrupper. Vi kommer att utgå ifrån böckerna, filmerna för att kunna få en uppfattning om barnens tankar och åsikter. Genom detta kommer vi sedan att kunna vidareutveckla projektet utifrån barnens intressen och erfarenheter. 

Vi vill att barnen ska på något sätt kunna skapa/gestalta en saga med inspiration från grodan böckerna. Sagans tema ska genomsyras utav social hållbarhet.

Vi använder barnens lek för att se hur barnen tar till sig det vi arbetar med i projekt och hur vi kommer att gå vidare.

Vi kommer att utgå ifrån planerad och spontan undervisning:

  • Planerad undervisning kan vara när vi har en förutbestämd aktivitet med fokus på ett särskilt lärande. 
  • Spontan undervisning sker på barnens villkor där vi kan fånga upp hur barn uttrycker sig, de olika lärdomar de gör under sin vardag. I den spontana undervisningen kan barnen genom leken bearbeta sina upplevelser och erfarenheter.

 

Vår frågeställning till barnen:

Hur bor, lever grodor i jämförelse med oss människor? Likheter kontra skillnader.

 

Projektfråga för oss pedagoger:

Vilka lärdomar kan vi ta utav naturen och tillämpa i vår vardag? Som vi kan tillämpa i arbetet med den sociala hållbarheten.

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: