👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kottens undervisningsplan - Vår 2021

Skapad 2021-02-10 13:29 i 023341 Förskolan Ovanby Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Denna termin kommer vi att fokusera på att öka barngruppens kunskap om människans kropp, kroppsdelarnas funktion , och även på att upptäcka och utforska världen med våra sinnen( lukt, känsel, syn och hörsel). Utöver detta så kommer vi att läsa om , diskutera , dramatisera vissa utvalda artiklar från barnkonventionen( 2,8, 12, 13 och 14). vi kommer även att jobba TAKK genom att lära oss nya tecken som är relevanta till vårt tema / projektarbete och till våra planerade pedagogiska aktiviteter. Hållbar utveckling , miljö och natur kommer också vara några av våra fokus områden denna termin. vi kommer att öka barngruppens kunskap och förståelse för hur de valen vi gör ,vår livsstil påverkar naturen, andra organismer och även vår framtid.

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Matematik

Barnen ska öka sina kunskaper inom olika matematiska begrepp som är kopplade till mängd och antal.dvs att kunna räkna till 10, känna igen siffrorna , färre,flest,få, mycket ,mera mest,mm.

Barngruppen ska fördjupa sin förståelse och sin kunskap kring former, prepositioner och klassifikation.t.ex. att kunna skilja mellan olika geometriska former” triangel, cirkel, rektangel, kvadrat”, att kunna följa instruktionen om att placera eller hitta föremål utifrån olika prepositions begrepp” framför, bakom , under, över , på ” 

 

Språk

Att kunna utrycka sig verbalt men även genom att använda sig av TAKK och bildstod, för att kunna kommunicera sina behov , tankar , åsikter.

Att kunna återberätta och dramatisera litteraturen / berättelser

Att kunna följa instruktioner

 

Naturvetenskap

Att kunna förklara, förstå, och reflektera över olika fysiska och kemiska fenomen genom att använda sig av det naturvetenskapliga språket och begrepp (tyngre, lättare, flyttande, fast, temperaturen, årstider, osv).

Barngruppen ska få en möjlighet till att utveckla  sina  kunskaper  om att naturen påverkas av de  valen vi människor  gör och även av vår livsstil .t.ex. att kunna förstå vikten av att sortera skräp och avfall men även att kunna återvinna och återanvända vissa material som exempelvis mjölkpaket, toalettrullar, osv i vår vardag för att spara på jordens resurser.

 

Fysiska aktiviteter

Att öka barnens kroppsuppfattning, koordination.

Att utveckla barnens grov- och finmotorik.

Att förbättra barnens gånghastighet och balans.

 

  Delaktighet och inflytande

 Barnen ska vara delaktiga i de beslut som fattas på avdelningen till exempel när det gäller utformningen av den pedagogiska miljön, val av aktiviteter, mm.

Alla barn ska ha inflygande över sin dag på förskolan och alla ska kunna komma till tal, bli hörda och sedda.

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur
 viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

   Vi kommer att iordningställa olikaundervisningslådor, med varierande material, varierande litteratur , och även arrangera och förbereda experimentlådor som innehålller enkla material som barnen kan uttnyttja med hjälp av oss pedagoger , men även själva få möjlighet till att  testa och utforska  vissa fenomen och kemiska processer. Vi ska genom estetiska lärprocesser, och även olika traditionella och moderna lekar arbeta med kroppsdelar samt olika kretslopp.

·          

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Tydliga och synliga lådor  som innehåller olika relevanta böcker och litteratur i alla avdelningsrum 

synliggör bildstöd och bilder på TAKK på avdelningen i barnensnivå.

Tillgängliga lådor med olika  material som kan inspirera  och utmana barngruppen till att testa ,prova olika tekniker samt upptäcka och reflektera kring olika kemiska processer och fysiska fenomen.

Miljön ska också uppmuntra och erbjuda barngruppen nya utmaningar särskilt när det gäller bygg och konstruktion, matematik, problem lösning och även språkutveckling .

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

·         Arbetslaget ska fördjupa sig i våra olika undervisnings ämnen   och planerade aktiviteter genom att läsa och diskutera olika relevanta litteratur och styrdokument.

 

·    Aktiva diskussioner/reflektioner i arbetslaget, en pedagogisk strategi för att kunna bemöta barns olikheter, behov och att väcka barnens nyfikenhet och intresse. 

utifrån demokratiska ideal, där alla barn är delaktiga , medbestämmande.

    Alla barn är lika men ändå olika och har olika förutsättningar

 

·         Arbetslaget ska utgå ifrån ett normkritiskt förhållningssätt /perspektiv.

 

·         Medforskande och lyhörda pedagoger och att ge barnen tid för att kunna utforska , undersöka och ställa frågor .

a

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

vi kommer att ha tema ” min kropp” och ” mina sinnen ”

vi kommer att ha tema vintern med fokus på vattnets olika aggregationstillstånd.

vi kommer att uppmärksamma olika högtider genom att arrangera olika aktiviteter kring de ...

vi kommer att genomföra olika experiment kring olika fysiska , kemiska  fenomen som t.ex. ( is , vatten , snö , luft, densitet och vikt)

vi kommer att ha högläsning och boksamtal  kring utvalda och relevanta litteratur .

vi kommer att erbjuda  barngruppen olika fysiska och rörelseglädje  aktiviteter (olika rörelse leker, hinderbanor, dans, naturvandringar) vi kommer att använda oss av estetiska läroprocessen för att  t.ex.  dramatisera  och arbeta  kring barnensrättigheter,  innehållet av barnkonvention,  dansa  och skapa kring olika fenomen i naturen ( fjärilens , spindels livscykel)

Att odla inomhus och utomhus tillsammans med barnen.

Att återvinna och visa barngruppen fördelarna med att  kunna återanvända vissa material.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Arbetslaget ska observera barnens ordproduktion, och deras sätt att kommunicera med andra, men även  vilka metoder de använder för att uttrycka sig själva i olika sammanhang (  kroppsspråk, TAKK, och verbalt).

Arbetslaget ska observera vilka strategier som barngruppen använder för att räkna antal , jämföra  och mäta olika föremål .

Arbetslaget ska observera vilka fenomen som barnen håller på att förstå och undersöka,  samt vilka begrepp använder de för att beskriva och förklara dessa fenomen 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Arbetslaget behöver fördjupa sig och vara mer insatt i de olika litteraturer som våra varierande projektarbeten och aktiviteter grundar sig på. Vi behöver även fördjupa oss mer i alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Barnkonvention.

Russinhissen: enkla experiment i fysik och kimi  av Hans Persson

https://www.friskissvettis.se/rorisochminiroris

 

 

 

 

 

 

Uppgifter