Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Åk 5 läsår 20/21 Läsa

Skapad 2021-02-10 16:07 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi att läsa olika böcker samt texter i olika genrer. Detta kommer ske via högläsning i helklass, parläsning med en kamrat, på egen hand hemma och i skolan men även via diverse texter. Du kommer även innan, under och efter läsning arbeta med läsförståelse till de olika böckerna/texterna.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Kunna använda dig av olika lässtrategier baserat på vilken text du läser
 • Läsa olika typer av texter ex. skönlitteratur, beskrivande texter, dikter, instruktioner och argumenterande texter.
 • Träna läsförståelse genom att svara på olika typer av frågeställningar. 
 • Reflektera över textinnehåll och knyta det till egna erfarenheter
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Texter i form av skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Läsa‌ ‌skönlitteratur‌ ‌med‌ ‌flyt.‌
 • Göra‌‌ ‌‌sammanfattningar‌ ‌av‌ ‌texters‌ ‌innehåll.‌ ‌ ‌
 • Beskriva‌ ‌sin‌ ‌upplevelse‌ ‌av‌ ‌läsningen.‌ ‌
 • Samtala‌ ‌om‌ ‌bekanta‌ ‌ämnen‌ ‌genom‌ ‌att‌ ‌ställa‌ ‌frågor‌ ‌och‌ ‌framföra‌ ‌egna‌ ‌åsikter.‌ ‌

För att lära dig kommer du att

 • Diskutera dina svar i mindre grupp och där reflektera tillsammans över textinnehållet som har lästs samt knyta det till egna erfarenheter.
 • Arbeta med olika läsförståelsetexter på olika nivåer för att ytterligare öva på din läsförståelse.
 • Du ska‌ ‌läsa‌ olika ‌skönlitterära ‌böcker och du kommer att få läsa vissa enskilt medan andra kommer att läsas i par.
 • Den enskilda läsningen kommer att ske hemma som en läxa där du får läsa/lyssna på ett antal sidor samt besvara frågor.
 • Frågorna får du besvara antingen digitalt via Google Classroom eller för hand i en loggbok. Texten samt frågorna kommer vi i skolan sedan att samtala om i mindre grupper. 
 • Parläsningen kommer att ske i skolan där du kommer att få läsa högt för en kamrat och turas om att läsa en sida var.  Därefter kommer ni sedan svara på frågor som vi sedan diskuterar gemensamt i klassen. 
 • Frågorna är till för att eleverna ska få träna på de olika lässtrategierna samt tolka och diskutera olika händelser i böckerna.

Du visar vad du kan när:

 • Du läser vid parläsning samt kan diskutera frågorna med din kamrat.
 • Du läser en text enskilt samt kan besvara frågor utifrån dessa texter
 • Du bearbetar olika textinnehåll både muntligt och skriftligt.
 • Du genomför din läsläxa och besvarar din frågor samt utvecklar dina svar.
 • Du deltar aktivt i diskussioner kring den gemensamma läsläxan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa åk 5

Läsa

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa skönlitteratur med flyt
Du kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper dig med ord du inte kan.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Du läser självständigt. När du kommer till ett ord du inte kan läsa ljudar du men de flesta ord är rätt.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att du i stort sett läser alla ord rätt.
Läsa olika texter med flyt
Du kan tillsammans med en vuxen läsa texter. Den vuxne hjälper dig med ord du inte kan.
Du kan läsa texter med flyt. Du läser självständigt. När du kommer till ett ord du inte kan läsa ljudar du men majoriteten läser du rätt direkt.
Du kan läsa texter med mycket gott flyt. Det betyder att du i stort sett läser alla ord rätt.
Läsförståelse med kommentarer om centrala delar.
Du kan med hjälp av en vuxen kommentera om den lästa texten och göra någon enstaka koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera texten med viss koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera texten med god koppling till sammanhanget.
Läsförståelse med sammanfattningar
Du visar att du förstått det du läst genom att göra en enkelt sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Du visar att du förstått det du läst genom att göra en sammanfattning som innehåller en del detaljer. Du väljer ut något/några viktiga exempel från texten.
Du kan visa att du förstått det du läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Du väljer ut det viktiga från texten.
Du tolkar och för resonemang om budskap.
Du kan fundera vidare kring texten och uttrycka dina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Du kan fundera vidare kring texten och uttrycka dina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Du kan motivera ditt resonemang med något exempel från texten.
Du kan fundera vidare kring texten och uttrycka dina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Du kan motivera ditt resonemang med exempel från texten.

Muntlig diskussion

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva sin läsupplevelse
Du kan enkelt beskriva hur du upplever det du läst.
Du kan enkelt beskriva hur du upplever det du läst och förklara varför samt ge exempel.
Du kan detaljerat beskriva hur du upplevt det du läst, Du förklarar genom att ge flera exempel.
Läsa och förstå
Du kan inte sammanfatta och kommentera bokens/textens innehåll.
Genom att göra en enkel kronologisk sammanfattning av bokens/textens innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av bokens innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Kunna tolka textens budskap
Du kan inte tolka och resonera kring textens budskap.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: