Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallens undervisningsplan VT-2021

Skapad 2021-02-11 09:12 i 014571 Förskolan Trollskogen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

SpråkAtt barnens förråd av svenska ord och begrepp utvecklas. Att barnens förmåga till kommunikation utvecklas genom att öva på berättande likväl som på att lyssna. 

NaturvetenskapAtt barnens lust till undersökande och experimenterande ökar. 

MatematikAtt barnen stärker sin förmåga till ramsräkning och antaluppfattning. Sortering/klassificering problemlösning,

Fysisk aktivitetUtveckling av förmågan att delta i organiserad fysisk aktivitet, instruktioner, regler, samarbete, turordning

Delaktighet och inflytandeAtt barnen utvecklar en förståelse för att/hur de utövar inflytande.

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 
 •  
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Vi går på regelbundna promenader och gör besök i lekparker i närområdet både i helgrupp och i mindre grupper.
 • Vi erbjuder barnen möjligheter att undersöka och experimentera på gården
 •  
 • Vuxenledda lekar och rörelseaktiviteter
 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
 • Veckans aktiviteter presenteras med hjälp av bilder och symboler i vår hall, dels för att barnen kan få en överblick, dels som information till VH. Tillsammans med barnen går vi på dagens samling, mer detaljerat igenom vad som ska hända idag och i morgon. Detta för att ge barnen möjlighet att få en överblick planera/påverka innehållet utifrån de satta ramarna.
 • Tiden efter lunch innehåller ett fåtal aktiviteter som vi planerat för som barnen får välja mellan.
 • Vi har rörelseaktiviteter i lekhallen varje vecka, en pedagog har huvudansvaret för detta.
 • Skriftspråk och symboler är synliga i miljön och används aktivt.
 • Veckans tecken, månadens saga, månadens sång med tecken.
 • Tre dagar i veckan arbetar vi med undervisningsgrupper (3st) varav en grupp är inne på avdelningen. Då ges barnen möjlighet att arbeta med exempelvis olika experiment, sortering/klassificering, berättande/kommunikation i undervisning planerad utifrån målbilden. Vi fokuserar på ett område i taget.
 • Högläsning varje dag efter lunch.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi ska i alla sammanhang uppmuntra barnen att försöka själva, vi finns med som stöd och ger tips på vägen. När barnen klarat något är det viktigt att vi bekräftar att de nu har lärt sig något som de inte kunde förut utan att falla i "duktighetsfällan".

Vi är aktiva förebilder ute och inne - erbjuder och deltar i aktiviteter.

 

I arbetet med barnens inflytande i förskolevardagen ska vi erbjuda så konkreta aktiviteter som möjligt och också bekräfta för barnen att de har utövat sitt inflytande. Ex. omröstningar av olika slag, val av aktivitet, lek, utflyktsmål, men också att vi berättar för dem att vi t.ex. planerar för en aktivitet med anledning av att så många önskat det.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Vi kommer att arbeta med Pippi Långstrump som övergripande tema. Där vill vi få in flertalet av läroplanens och undervisningsplanens delar/mål under samma paraply.

Pippi kommer att få besöka barnen i deras hem över helgen. Vi skickar också med en kamera och en skriv/ritbok där familjen kan dokumentera sin helg tillsammans med henne!

Språklek och berättarövningar – med hjälp av t.ex. flanosagor, teckenbilder, konkreta sagomaterial, dramatiseringsövningar och appar som PuppetPals och GreenScreen. Vi använder och av material och miljö i förskolebiblioteket.

Skapande - framförallt i arbetet med Pippi. Vi gör en grovplanering av olika skapandeaktiviteter som barnen ska erbjudas under året.

Russinhissen och Teknikgrytan – experiment.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Hur barnen kommunicerar med varandra och/eller vuxna. Vilka metoder/språk använder de.

Barnens tankar och hypoteser kring de experiment vi väljer ut ur russinhissen/teknikgrytan

Barnens sorterings/klassificeringsstrategier.

Barnens förmåga att följa instruktioner

 

Har alla barn fått möjlighet att utöva sitt inflytande - checklista för jämställd förskola.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Naturvetenskapligt experimenterande och tekniska utmaningar

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Teknikgrytan och Russinhissen och annan litteratur på ämnet Naturvetenskap och teknik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: