Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar tid, Hälsa och välbefinnande

Skapad 2021-02-11 09:34 i 034261 Förskolan Sörgårdsvägen Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Bakgrund : som ett led i att skapa en likvärdig förskola i Spånga-Tensta så har stadsdelens förskoleavdelning beslutat att arbeta med ett gemensamt tema som sträcker sig över tre år. År ett kommer vi att arbeta med frågeställningen: Vad kan barns lekfulla möte med natur och omgivning bli?

Innehåll

Mål: 

Förskolan erbjuder en likvärdig utbildning så att varje barn utvecklar förmågor och kunskaper  

 

Syfte:

Ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter. Detta för att ge möjlighet till en positiv framtidstro, hälsa och välbefinnande. Att väcka och ta vara på barns nyfikenhet att fråga, undersöka och utforska. Genom rörelseglädje, fantasi och föreställställningsförmåga, undersöka närmiljöerna både inne och ute.

 

Förväntat resultat:

Barn har fått möjlighet att utveckla självständighet och har tillit till sin egen förmåga. 
Barn har en positiv inställning till rörelse, hälsa och hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
 
Arbetssätt:

Projektinriktat

Projektuppdraget blir utgångspunkten för utforskandet, något för både barn, förskollärare och barnskötare att mötas kring och längta till att få visa kamraterna.

Barnen har med sig naturmaterial till förskolan. Vad kan det bli av en pinne, sten, mössa, löv osv? Fokus ska vara på hundraspråkligheten, att få uttrycka sig på många olika sätt.

Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus.Syftet för projektet grundar sig i barnens intresse för lek, rörelser, djur och natur. Vi kommer därför att undersöka rörelser på olika sätt genom att utforska våra närmiljöer som en del i vår utbildning och undervisning.

Följa årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters anpassningar till olika årstider.

En miljö med varierande och pedagogiskt material som är framtaget både för att väcka barnens intresse och för att utveckla det som barnen själva visar intresse för och miljö som förändras alltefter barnens och gruppens behov samt projektarbete. Genom naturmaterial kommer barnen att få utforska språk, digitalitet och hållbar utveckling.

Lyhörda pedagoger som ser och bekräftar varje barn

 

Hur?

Vi utforskar djuren i vår närmiljö. Vad finner vi där?

Vi utforskar barnens olika intresseområden där vi fokuserar på samarbete, turtagning, kommunikation.

Vi kommer genom flera olika uttrycksätt så som sång, drama, böcker utveckla barnens intresse för berättande, texter, tal och skriftspråk. 

Vi kommer genom utforskande och efterforskning studera djurens och naturens olika kretslopp och varierande egenskaper och därmed väcka nya tankar och erfarenheter.

Personal och barn kommer tillsammans skapa en värdegrund som den pedagogiska utbildningen utgår ifrån.

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper så att barns delaktighet och inflyttande tas tillvara.  

Vi kommer genom olika experiment, lekar, övningar och skapandeprojekt öva på turtagning, sammanhållning och samarbete.

Förskollärare och barnskötare kommer använda sig av begrepp inom normer och värden för att förstärka det som vi gör tillsammans.  

 

Dokumentation (under lärprocessen):

Processväg: vi dokumenterar genom bilder, filmer, röstinspelningar, barnens alster och reflektion tillsammans med barnen. 

 

Reflektion och Utvärdering :

Lärande som tillhörighet: Barn kommer till tals och utövar inflytande över sitt lärande tillsammans med andra.

Hur har du gått tillväga för att identifiera vilket ämnesområde ni ska arbeta med? Hur har du presenterat ämnesområdet?  Vilka metoder och verktyg har du använt? 

Lärande som aktivitet: Barn ställer och undersöker sina hypoteser och drar slutsatser tillsammans.

Hur följer du alla barns lärande? Hur tänker du när några barn inte lär sig det som du har tänkt att de ska lära sig?

Lärande som meningsskapande: Barn använder språkets olika genrer i sin kommunikation för att skapa mening.

Hur har du tagit reda på vilka kunskaper barnen har inom det undervisningsområdet du har planerat? Hur använder du barnens tidigare kunskaper i din undervisning?

Hur gör du för att lärandet ska expandera inom det område du har undervisat om?

Lärande som identitet: Barn har tillit till sin egen förmåga att kommunicera.

Vilka frågor har du ställt i undervisningssituationerna? Hur gör du för att skapa goda relationer till alla barn? Hur gör du för att skapa ett tryggt socialt klimat i din barngrupp?

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: