Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Domherren

Skapad 2021-02-11 10:23 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Alfabetet Våra olika nationaliteter och hemspråk

Innehåll

Den här terminen kommer vi att jobba med alfabetet och våra olika språk både i helgrupp och i mindre åldersindelade grupper. 

Syftet är att väcka och öka barnens kunskaper

Målet är att de ska känna igen några olika bokstäver och bli nyfikna på att lära sig mera. Känna igen sitt namn

Grovplanering: gå igenom alfabetet, en bokstav i veckan, och skapa med den, sjunga, se pedagogiska filmer tex på UR, leta bokstäver i närmiljön etc

Karta och jordglob. Vart på kartan bor vi? Vilken väg och vägnummer?  Kolla på våra olika hemländer på jordgloben. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Kommunikation och skapande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: