Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma Matematik 1b

Skapad 2021-02-11 12:00 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik
Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik

Innehåll

Så här kommer vi arbeta  

Vi kommer arbeta med läromedlet Singma matematik 1B gemensamt och på egen hand. Undervisningen kommer till stor del bestå av dialog och resonemang i helklass, eller i mindre grupper där eleven får möjlighet att både reflektera själva och lära av varandra.   

 

Vad ska vi lära oss?  

Vi kommer att arbeta med taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. . 

  

Hur ska vi lära oss detta?  

Vi utforskar, vi lär, vi övar och arbetar i par med olika aktiviteterEleverna kommer att arbeta i sin matematikbok, med konkreta material såsom tallinjen, geometriska former, multi-kuber, plockmaterial och abstrakt som vävs in i undervisningen.  

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattelektionerna. Eleverna kommer att få göra enklare prov som är kopplade till det vi lärt oss.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.  

Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.  

Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.  

Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken 

Att du utför de prov som är kopplade till det vi lärt oss.

Att du utför dina arbeten på Nomp, Skolplus och Vektor.

Bedömning sker också enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik steg 2

Taluppfattning och Tals användning

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan ange siffrors värde inom heltalsområdet 0-100 (positionssystemet)
Kan räkneramsan 0-100, kunna börja var som helst och räkna framåt och bakåt
Kan läsa av en tallinje 0-100 och markera tal på olika tallinjer
Kan göra 2-hopp och 10-hopp med början var som helst på talraden, tex 41, 43, 45... 22, 32, 42...
Kan beskriva addition och subtraktion och hur dessa hör ihop
Automatisera stora tabellen + inom talområdet 0-20
Automatisera stora tabellen - inom talområdet 0-20
Kan beskriva multiplikation och division med hjälp av konkret material eller bilder
Kan översätta mellan talspråk, bildspråk och symbolspråk

Algebra

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan förstå matematiska likheter, som 5+3=9-1
Kan uppfatta, fortsätta och konstruera enkla talmönster, tex 3, 6, 9... 20, 40, 60... 70, 50, 30...
Kan räkna enkla ekvationer med + och - tex 7+x=9

Geometri

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan förstå och använda sig av längdenheterna cm och m
Kan förstå och använda sig av volymenheterna dl och l
Kan uppskatta och mäta massa samt förstå och använda sig av massaenheterna g, hg och kg
Kan hela den analoga klockan samt ha förståelse för den digitala klockan
Kan årets månader och årstider

Samband och förändring

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan hälften och dubbelt av antal
Kan förstå en enkel funktion

Problemlösning

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan välja och använda lämpliga strategier för att lösa problem
Kan föra resonemang kring hur man löst ett problem
Kan visa hur man löst ett problem med olika uttrycksformer tex bilder och symboler
Kan bedöma rimligheten i ett svar
Kan formulera problem utifrån vardagliga situationer

Sannolikhet och Statistik

Har påbörjat
Har uppnått målet
Kan avläsa tabeller och diagram (cirkel och stapeldiagram)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: