Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalbo planering om veckans ute-maning

Skapad 2021-02-11 20:10 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Här beskrivs den pedagogiska tanken kring veckans ute-maning

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning 

 

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Syftet med undervisningen är att skapa glädje och lärande i utemiljöerna och i skogen. Vi kommer att använda oss av materialet veckans ute-maning med skilda syften och lärande varje vecka men med en tydlig koppling till olika läroplansmål. Grundsyftet med materialet är att ge barnen goda förutsättningar till god hälsa och livsstil genom att skapa rörelseglädje och en positiv inställning till att vara utomhus och att röra på sig.. 

Syftet är också ett samarbete med hemmen då vi kommer att publicera veckans ute-maning på sociala medier och unikum med förhoppning om att detta anammas även hemma. Barnen får då växa i sin självkänsla och tillit till sin egen förmåga genom att visa och instruera vårdnadshavarna om aktiviteten. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Undervisningen kommer ske i grupp 1+2 på torsdagar då vi är i skogen. Vid personalbortfall eller annan anledning att inte komma iväg sker undervisningen på gården. 

Metoden kommer skilja sig beroende på aktivitet, och även det didaktiska. Aktiviteterna innefattar lärande inom perception, matematik, naturvetenskap etc, med gemensamt fokus att röra på oss mer på ett lekfullt och lustfyllt sätt. 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras

Reflektionen grundar sig vårt sociokulturella arbetssätt där vi genom digitala artefakter (ex. Fotodokumentation) återberättar och reflekterar. Detta kommer ske i samband med undervisningstillfällena. Genom att även sätta upp dokumentationen i lärmiljöerna utomhus är 

Vår förhoppning att barnen återskapar lärtillfällen spontant samt reflekterar tillsammans barn-barn, barn-vårdadshavare samt barn-pedagog. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Grupp 1 och 2 på humlan. 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Ansvariga pedagoger ansvarar för genomförande och dokumentation. Förskollärare ansvarar över innehåll och syfte. Veckans ute-maning publiceras på teams där alla tar eget ansvar att förbereda sig. 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målet med undervisningen är i mätbara områden skilda då aktiviteterna rör sig över flera mål i läroplanen. Planeringen syftar primärt på det upplevda lärandet och glädjen i att röra på sig och att vara ute, vilket vi hoppas på leder till en hälsofrämjande livsstil. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: