Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttryck

Skapad 2021-02-12 08:42 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna dans, drama, bild och skapande utvecklas barnens förmåga att samspela med andra, att kunna förstå sin omgivning samt sätta ord på sina känslor och tankar.

Innehåll

Innehåll                

Nuläge

Just nu ser vi ett stort intresse kring musik och dans hos barnen. Barnen uttrycker att de vill dansa till musik ofta vilket vi tar tillvara på och gör. Vi ser även ett ökande intresse för att skapa med olika material, exempelvis i ateljen. Fler barn som tidigare inte har velat delta i dessa typer av aktiviteter väljer nu att delta.

Vi arbetar dagligen aktivt med olika uttrycksformer så som sång, rörelse, dans och bildskapande. Barnen får möjlighet att prova på dessa olika typer av undervisning under sina dagar på förskolan. Vi har både planerad/styrd undervisning men även mycket spontan.

På fredagar har vi exempelvis tillgång till idrottshall vilket gör att vi kan dela barngruppen så att en del av gruppen går till idrottshallen för rörelse medan den andra delen av gruppen har sång och rörelse tillsammans på förskolan.

Vi arbetar även med temat Djuren på djuris där barnen får möta och uttrycka olika känslor samt öva på att sätta ord på sina tankar och känslor.

 

Mål

- Våga uttrycka sina känslor

- Våga prova på olika tekniker och material

- Kunna samtala

- Öka sin empatiska förmåga

 

Syfte

Vi vill att barnen ska utveckla dessa mål för att stärka sin självkänsla, tillit till sin egen förmåga, empati för andra och förståelse för våra olikheter och likheter samt kommunikation med andra.

 

Genomförande

Vi använder oss av Djuren på djuris en till två gånger i veckan där barnen får möta olika dilemman där barnen efter varje avsnitt får prova på olika estetiska uttrycksformer.

Vi vill göra materialet mer tillgängligt för barnen genom att ta fram mer material till avdelningen.

Dansa sina känslor samt få tillgång till böcker kring känslor samt samtala om dessa.

Detta är något som båda avdelningarna och alla barn ska delta i.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi vill dokumentera via unikum samt genom bilder på varje avdelning, samt genom att barnens alster ska finnas uppsatta på avdelningens väggar. Detta ska ske minst en gång i veckan och all personal är ansvarig för att dokumentera.

 

Ansvar

All personal på förskolan har som ansvar att detta genomförs.

Uppföljning

Vi utvärderar en gång i månaden på vår avdelningsplanering.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: