Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMHÄLLSEKONOMI

Skapad 2021-02-14 09:45 i Berzeliusskolan Linköping
Lpp om arbetsområdet samhällsekonomi och globalisering.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om att hushålla med sina resurser, dvs inkomster och utgifter måste gå jämnt upp. Hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och påverkar varandra. Sverige är också en del av världsekonomin och är beroende av vad som sker på världsmarknaden. Vad händer om det blir förändringar i det ekonomiska kretsloppet? Vilka effekter får det på individer och grupper? Det och mycket annat ska du få lära dig om i det här arbetsområdet om samhällsekonomi.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* vilka delar (aktörer) som ingår i det ekonomiska kretsloppet.

* hur aktörerna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och påverkar varandra.

* hur det ekonomiska kretsloppet påverkas i goda/dåliga tider, dvs högkonjunktur och lågkonjunktur.

* olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi samt blandekonomi)

* produktionsfaktorer.

* utbud, efterfrågan och jämviktspris

* hur Sveriges ekonomi hänger ihop med resten av världens, dvs globalisering.

* hur områden och länder påverkas av den ekonomiska globaliseringen.

* att använda olika källor, t ex diagram och tabeller för att få information om samhället.

* begrepp som hör till arbetsområdet. 

* hur människor och samhälle påverkar/påverkas av vår konsumtion (hållbar utveckling, socialt, mm)

 

Förmågor:

Du kommer att få träna dina förmåga att:

* beskriva samband, dvs att förklara hur samhällsekonomins olika delar hänger ihop.

* resonera kring hur individer, grupper och samhället kan påverka/påverkas av förändringar i det ekonomiska kretsloppet. 

* se orsaker till och konsekvenser av hur globaliseringen påverkar regioner.

* undersöka samhällsfrågor utifrån olika perspektiv.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet NE.se, där vi läser texterna högt tillsammans och diskuterar innehållet. Diskussionerna sker enligt EPA - metoden, dvs enskilt, grupp och helklass. Uppgifter till arbetsområdet kommer att ligga i ett classroom på google drive. För att träna olika begrepp och ekonomiska samhällsstrukturer kommer du även få arbeta med begreppshäfte och olika övningar- quizlet. Under lektionerna tränar vi på olika förmågor. Ni ska också få se filmer från studi.se och arbeta med uppgifter till dessa. Uppgifterna till läromedelstexterna  ser olika ut. Det kan t ex vara frågor t. ex. instuderingsfrågor eller att  du använder det vi har arbetat med och löser vissa problem -vi antecknar viktig fakta tillsammans. 

Dessutom ser vi filmer om samhällsekonomi och samtalar kring det vi har sett. Vi diskuterar också aktuella händelser i samhället som tas upp i media. 

Visa vad du lärt dig

Förhör under arbetets gång- Minns du? samt prov efter avslutat arbetsområde vecka 12. 

Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner, såväl i grupp som i helklass.

Tidsram

Arbetsområdet beräknas pågå från v 7 till vecka 12 v.

Bedömning

Se bedömningsmatris utifrån kunskapskraven för åk 9.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: