Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbapapa ute i världen, Guldskatten

Skapad 2021-02-17 07:46 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Förra terminen använde vi Barbapapa och hans familj för att skapa gemenskap i gruppen och väcka intresse för deras olika kunskapsområden. Vi märker att det fortfarande finns ett stort intresse för Barbafamiljen. Vi vill därför hitta nya vinklar att jobba vidare med dem. Vi vill väcka intresse för olika kulturtraditioner och låta Barbapapa resa ut i världen. Det börjar med att Barbapapa skriver ett brev till barnen. Han vill ut och resa och undrar vart de tycker han ska resa.

Innehåll

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: VT-21

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

Skriv här:

Vi märkte att det fortfarande fanns ett stort intresse för Barbafamiljen. De pratar ofta om dem, leker med dem och väljer att läsa och titta i böcker om Barbafamiljen. Vi vill därför hitta nya vinklar att jobba vidare med dem.

Vi har många barn som har ursprung ur andra kulturer och vi vill därför använda Barbafamiljen för att lyfta fram andra kulturtraditioner. 

Genom att ta vara på Barbafigurerna olika intressen och låta dem ta del av ett internationellt kulturutbud breddar vi barnens erfarenheter och tankesätt.

Vi vill låta barnen ta del av musik, skapande, bygg, natur, rörelse, böcker och kläder från de olika resmålen.

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

 Vi kommer att jobba i mer åldersindelade grupper, för att kunna utmana barnen på bästa sätt.

Vi tänkte börja med att prata om Barbafamiljen som familj och sedan låta barnen berätta om sina familjer. Det blir ett sätt att belysa att familjer kan se olika ut. 

Sedan skriver Barbapapa ett brev till barnen. Han vill ut och resa och undrar vart de tycker han ska resa.

Utifrån barnens förslag kommer vi att jobba vidare med resmålen. Vi vill ge barnen erfarenheter och delaktighet i vad som ska hända i de olika resmålen.

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 Vi kommer jobba i fyra små grupper med 5-6 barn i varje grupp. Vi har då möjlighet att höra och se alla barn. Då de är åldersanpassade har vi större möjlighet att utmana på rätt nivå. Vi kommer att utgå från barnens tankar och ideer.

Vi kommer att använda olika typer av skapandematerial.

Vi kommer i hög grad att använda oss av digitala hjälpmedel för att ta oss ut i världen och låta barnen hitta information. 

En del av projektet är att hitta dans och musik från de olika platserna och på så sätt hitta nya sätt att röra sig. Vi kommer fortsätta att ha rörelsestunder med Barbastark , när de har utegrupp.

Språket kommer vara centralt i projektet, då samtalet mellan barnen och pedagoger driver projektet framåt. Barbabok kommer fortsätta att skicka hem sin påse till barnen. De får då ta med en favoritbok, som de berättar om för sina kompisar.

Vi har de fyra grundprinciperna av barnkonventionen i åtanke när vi organiserar och planerar för projektet.

Undervisningen sker framförallt i våra smågrupper men även andra tider under dagen. Den kan ske både inomhus, utomhus och i fantasin. 

Vi kommer använda oss av reflektionsprotokollen i skolplattformen.

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

 Samtliga pedagoger är inblandade i projektet.

Vi kommer ha fyra olika grupper som jobbar i projektet på olika sätt, där samtliga barn är med.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: