Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2021-02-17 08:29 i 223331 Förskolan Korpen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer att utforska de olika årstiderna tillsammans. Vi kommer att titta på vad som händer med vår närmiljö och naturen i den.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: 

2021-02-17

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

Vi är en grupp på 14 barn i åldrarna 1-3 år. 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Välj max tre mål. 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barngruppen ska få möjlighet att lära sig mer om naturen och sin närmiljö. Vad är det som skiljer årstiderna åt? vad är det som händer under de fyra olika årstiderna. Varför vi väljer detta projekt är för att vi sätt ett intresse och en nyfikenhet gällande miljö, och fenomen som händer i vår miljö/närmiljö, tex det snöar, blåser, löven ramlar ner osv

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Vi vill att barngruppen ska få vara delaktiga i sin utbildning, och vi ser därför att årstidsprojektet ska följa barnens intressen, frågeställningar och funderingar. Vi vill att barnens ska få lära sig om årstiderna genom både olika diskussioner, skapande, utforskande i olika utsträckningar, litteratur, multimedia osv 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

 • Artikel 31
 • - Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 •  
 • - Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Tisdagar och Torsdagar. Men vi kommer att se till barnen och därför kan de bli projektarbete lite spontant i verksamheten också. 
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Arbetslaget, som består av Sanna (förskollärare), Rebecca (barnskötare) och Farida (förskollärare). Vi planerar undervisningstillfällena tillsammans, så att alla i arbetslaget kan vara/hålla med i undervisningen, och det blir en likvärdig utbildning för alla!
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Det återstår att se, men vi kommer att arbeta med projektet både i vår pedagogiska miljö inne och ute. 
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  Detta kommer vi att se under tiden, men vi kommer att börja använda oss av vår närmiljö, litteratur samt multimedia. Under projektet gång, kommer vi att tillsammans med barngruppen se vad för material vi behöver tillföra eller ta bort. 
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: Vi kommer att titta på barngruppen och dess individer, för att få till goda sociala och samspelande undervisningstillfällen för alla!
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: Rörliga 
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: Vi kommer att se till att alla barn i barngruppen, är med under olika undervisningstillfällen. Samt att pedagogisk dokumentation ska ge stöd i den dagliga verksamheten för att för projektet framåt, och detta kräver ingen planering. Den pedagogiska dokumentation ska finnas synlig och tillgänglig för alla, och att samtal kring detta ska kunna ske. 
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: Vi kommer att dokumentera både i text och i bild. Ansvarig är den deltagande pedagogen. 
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: Vi riktar blicken mot barnens görande, utforskandet och vad som sker vi varje undervisningstillfälle. 
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: I pedagogisk dokumentation som sätta upp där barnens kan se den, och att dokumentationen blir levande genom att vi i den dagliga verksamheten får möjlighet att prata om dem om och om igen och barnen får syn på sig själva och sitt egen görande.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: