Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linblomman Språk / kommunikation.

Skapad 2021-02-17 14:15 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Barnen skall erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill utveckla barnens ordförråd och förmåga till kommunikation.

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att arbeta med Grodanböckerna där språk och kommunikation kommer att ligga som grund i vårt nya fokusområde. 
Leken är viktig. I leken lär sig barnen att kommunicera med varandra, här utvecklar barnens sitt ordförråd genom att sätta ord på sina upplevelser, känslor och åsikter.

Att skapa bästa möjligheter till lärandet så kommer vi att fortsätta dela upp barnen mindre grupper. Vi kommer att utgå från barnens intresse, behov och ge dem inflytande i undervisningen och utbildningen.
Vi kommer att ha fokus på högläsning och boksamtal där vi utvecklar och utmanar barnens förmågor. Det gör vi genom att: barnen får återberätta, att samtala om bilderna som vi ser, att stimulera barnens fantasi och skapa inre bilder, att kunna uttrycka olika känslouttryck. Barnens olika uppfattningar tas tillvara där de får möjligheter att uttrycka sina egna åsikter.
Genom Pollyglutt kan vi lyssna på våra barns hemspråk, där får barnen höra hur olika språk låter.  Vi vill utveckla språket i andra uttrycksformer som: skapande, rörelse,  sång och musik. Med stöd i vår undervisning kommer vi att använda TAKK tecken.

Böcker med enbart bilder, så kallade pekböcker, kan ge upphov till små samtal med de allra yngsta barnen där den vuxne kan koppla bokens händelser till barnens egen vardag: ” Titta en katt”  ”Barn skaffar sig en förståelse för den här typen av kärnhändelser redan i ettårsåldern (Rhedin, 2004)

Forskningen visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs och skrivutveckling senare i livet ( Heath, 1983; Lidberg, 2003)

 

 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Barnens intresse och efterfrågan kommer att styra utbildningen och undervisningen.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi har regelbundna avstämningar under terminen hur vi skall fortsätta vårt arbete. Juni kommer vi att utvärdera arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: