Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agera för mänskliga rättigheter!

Skapad 2021-02-17 15:49 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Teknik Samhällskunskap
Du har fått kännedom om ett specifikt fall där mänskliga rättigheter kränks. Eftersom du är en engagerad ungdom så bestämmer du dig för att använda din yttrandefrihet för att agera mot orättvisor! Därför gör du och en vän ett filmklipp för att sprida information om fallet och ni skriver också ett brev för att påverka situationen.

Innehåll

Instruktioner

Ni arbetar två och två med ett case var från Amnestys material som ni ska rapportera om.

Ni kommer att granska varandras arbeten och i samband med projektets avslut skriver alla en individuell rapport (loggskrivning) om arbetsprocessen.

I er film ska följande finnas med:

Innehåll

·         En kort bakgrundsfakta om ert case och landet/länder som det berör. Ta tempen på det demokratiska klimatet i landet och redogör för viktig historik som påverkat situationen.

·         På vilket sätt kränks eller inskränks mänskliga rättigheter genom fallet och i landet i övrigt? Här ska ni ge konkreta exempel och koppla dem till FNs konventioner om mänskliga rättigheter.

·         Finns det något syfte med landets begränsning av mänskliga rättigheter?

·         Vilka konsekvenser får ert fall? Finns konsekvenser även för andra, tex. andra individer eller grupper eller för hela samhället?

·         Omvärldens roll – Hur bevakas situationen i landet av omvärlden? Görs påtryckningar?

·         Framtid – Vad kan komma att hända? Ser ni några möjligheter för lösning?

 

Redovisningsmetod:

·         Ni ska göra en film och skicka ett brev ”Write for rigts”. Ni får fritt använda olika tekniker för att förmedla uppgiftens innehåll. Det kan vara rapportering, intervjuer, bilder eller filmsekvenser. Det är viktigt att ni utgår ifrån ett upphovsrättsligt perspektiv.

·         Filmen ska vara ca 5-7 minuter lång.

·         Poster - En screenshot från filmen i A4-format med länk till filmen eller med QR-kod. Den kommer att hängas upp i kuben och visas för besökare.

·         Ni publicerar er film under vecka 10 på era webbplatser.

·         Utställning i KUBEN – datum kommer!

Planering

Vecka

Samhällskunskap

Teknik

4

Introduktion mänskliga rättigheter

Test av processen är slutförd:
filma-redigera-publicera. Dokumentera.

5

Uppstart - söka och samla information

Storyboard, teknikbehov löses. Dokumentera.

6

Skriva manus och förbereda - börja filma

Filma, fotografera. Dokumentera.

7

skriva manus och filma

Redigera filmen. Dokumentera.

8

färdigställa innehåll - filma och redigera

Skriva och skicka brev

 

Redigera filmen. Dokumentera.

V 9

SPORTLOV

SPORTLOV

V 10

Publicering och rapport,

Skriva och skicka brev

En plansch med länk eller QR-kod till filmen

Publicering och rapport

 

 

Individuell skriftlig rapport som ska lämnas in i teams för tekniken v 10.

Du ska redogöra för processen vid utförandet av uppgiften genom att beskriva:

Ø  Visa hur du i förväg planerade ditt arbete (Tex med storyboard).

Ø  Hur delades arbetet upp? Vem gjorde vad?

Ø  Genomförde du din del? Har du tagit ansvar för något utöver din del?

Ø  Redogör för svårigheter och lösningar på dessa.

Ø  Jämför din film med en professionell nyhetsrapportering. Vilka likheter och skillnader ser du? Vad skulle du ändra på om du gjorde om det?

 

Centralt innehåll för uppgiften

Samhällskunskap 1b

Teknik 1

·   Internationella samarbeten. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik.

·   De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

·   Mediers och informationsteknikens roll i samhället.

·   Presentation i olika former.

·   Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning. Praktisk tillämpning av teknik och teknikutveck-ling inom ett eller flera teknikområden

·   Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer

·   Projektarbets-, kommunikations-, presentations-teknik, till exempel digitala medier och program-varor, manualer och instruktioner

·   Dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.

 

 

Betygskriterier för uppgiften

I Samhällskunskap 1b omfattar uppgiften följande kriterier:

Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.

Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.

Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.

 

Delen om mänskliga rättigheter och hur det presenteras.

Du visar på kopplingar till hur mänskliga rättigheter kränks och motiverar det genom konkreta exempel.

 

 

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse

Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse

 

 

Historik, varför ser situationen ut som den gör?

Vilken historik finns som kan ha en inverkan för situationen? Vilka bakomliggande faktorer finns som påverkar situationen?

 

och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

 

och vilken påverkan får det för olika nivåer?

Du beskriver(redogör) och förklarar hur det hänger samman. Vilka har fördelar? Vilka drabbas? Hur kommer det att bli?

Finns annat sätt att se på saken? Vad bör göras istället?

 

 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.

 

 

Redogörelse av orsaker och konsekvenser.  – hänger ihop med kriteriet ovan.

Du beskriver och visar på tydliga orsaker och konkreta konsekvenser genom någon/några/flera exempel.

 

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

 

Filmens utformning och innehåll.

Presenteras alla delar på ett självständigt, tydligt och säkert sätt? Finns allt med?

Finns en röd tråd?

Är använda källor relevanta och trovärdiga?

 

I Teknik 1, omfattar uppgiften följande kriterier:

Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

Eleven löser enkla tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

Förarbete och dokumentation
 I din rapport redogör du för arbetets utveckling. Du redogör för svårigheter och lösningar.
 
Arbetsmetod: Du planerar i förväg hur du ska utföra arbetets olika delar. Några delar av filmandet planeras genom en ”storyboard”.

 

Innan du genomför arbetet letar du reda på några filmer av den karaktär/typ som din film ska ha. Redogör i din rapport för hur det påverkar dina val. Det kan gälla både planering, genomförande och presentation.

. . . Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgäng-lighet i samhället. . . .

. . .  Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgäng-lighet i samhället. . . .

. . . Dessutom värderar eleven, med nyanserade omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgäng-lighet i samhället. . . .

Jämföra, analysera och utvärdera

När arbetet är slutfört jämför du din film med en snarlik typ av film. Den

ska vara utförd av ett professionellt team. Jämförelsen utmynnar i en analys och en slutsats där du redogör för vad du skulle göra annorlunda om du fick möjlighet att göra om arbetet.

Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.

Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.

Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.

Filma och redigera

När du filmar använder du kameran på ett medvetet sätt. Ljus och ljudupptagning ger den kvalitet du avser.

 

Du använder datorn och dess programvaror på ett medvetet och målinriktat sätt.

 

Du tar hänsyn till mottagarens förutsättningar att ta till sig innehållet i filmen. Då handlar det bland annat om i vilken miljö man ser filmen (störande ljus och ljud, förmåga att se och höra, storleken på skärmen, snabbhet i uppkoppling för att se ”streamad film” med mera)

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kunskapsutveckling.

Du har ett nyfiket förhållningssätt, ser möjligheter och lösningar när du möter problem. Du finner lösningar självständigt (t ex tutorials) eller med hjälp av kamrater eller med hjälp av läraren.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: