👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP religionskunskap årskurs 5 vt-21

Skapad 2021-02-17 16:36 i Nykils skola Linköping
LPP för religionskunskap under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Religionskunskap
Religionskunskap - De fem världsreligionerna.

Innehåll

Religionskunskap årskurs 5 vt-21

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att historisk analysera de olika världsreligionerna. Du kommer även utveckla din förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas, egna reflektioner, resonera och argumentera och söka information. Du kommer även utveckla kunskap om fornskandinavisk och äldre samisk religion samt den samiska skapelseberättelsen. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Analysera de fem världsreligionerna

 • Kunna beskriva de olika världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Kunna jämföra de olika världsreligionerna och kunna visa på likheter och skillnader

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 • Använda de centrala tankegångar i de olika världsreligionerna och kunna visa på samband mellan religiösa uttryck och tankar i samhället
 • Kunna återberätta berättelser från olika religioner
 • Kunna redogöra för några religiösa högtider och traditioner och deras betydelser i samhället

Reflektera över livsfrågor

 • Känna till hur olika livsfrågor kan skildras och kunna resonera och argumentera för detta (ex. rätt och fel, jämlikt eller jämställt samt livet och döden)
 • Kunna jämföra och se skillnader i synen på kärlek och vad som händer efter döden i olika religioner och livsåskådningar
 • Kunna göra ställningstaganden i moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, samt utanförskap och kränkning

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

 • Kunna och använda ämnesspecifika ord och begrepp (ex. ateist, bön och själ)
 • Kunna föra resonemang kring flickors och pojkars identiteter och koppla ihop detta med identitet, livsstil och grupptillhörighet
 • Få en förståelse för begreppen sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning
 • Kunna beskriv vad ett bra liv är för dig samt hur du kan påverka samhället i denna riktning

Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Självständigt söka information och kunna avgöra om källmaterial och information är tillförlitlig
 • Använda olika källor och omvandla informationen till dina egna vardagsord

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper. 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Fördjupa insikten i religionskunskap
 • Olika religioner och livsåskådningar
 • Berättelser från religionerna
 • Förr och nu
 • Världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Religionernas ursprung samt deras olika skapelseberättelser
 • Gamla testamentet
 • Nya testamentet
 • Högtider, traditioner, ritualer
 • Heliga platser och skrifter
 • Livsfrågor
 • Moraliska frågor
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och använda den
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Kursplan

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera de fem världsreligionerna och olika skapelseberättelser.
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas
 • Reflektera
 • Resonera och argumentera
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Religionskunskap bedömningsmatris årskurs 5 vt-21. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Rubrik 1

Når ej målet
Når målen
Når mer än målet
Din förmåga att använda och förmedla kunskap
Du kan återge lite fakta och använda lite av kunskap i ämnet.
Du visar på att du har en del faktakunskaper.
Du visar på goda faktakunskaper och återger det på ett tydligt sätt.
Du behöver oftast stöd för att vidareutveckla dina kunskaper.
Du har delvis förstått ämnesområdet.
Du kan och har förstått ämnesområdet.
Du använder delvis egna ord.
Du behöver delvis stöd för att vidareutveckla dina kunskaper.
Du visar på förståelse genom att fritt kunna prata kring ämnet.
Din förmåga att se likheter, olikheter, se samband, reflektera och jämförelser
Du försöker framföra egna tankar kring ämnet.
Du gör försök till jämförelser och framför delvis egna tankar.
Du gör enkla jämförelser och försöker förklara sammanhang och orsaker.
Du försöker gör egna jämförelser.
Du kan se enklare likheter och skillnader.
Du kan se likheter och skillnader.
Du försöker att se likheter och skillnader.
Du behöver delvis stöd för att vidareutveckla dina tankar.
Du kan utan stöd utveckla dina tankar.
Din förmåga att delta i och samtal och diskussioner
Du är mycket lite med i samtal och diskussioner
Du deltar delvis i samtal och diskussioner.
Du deltar i samtal och diskussioner. Du försöker bygga vidare på dina egna och andras kunskaper.