Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg 20/21 på TrollBacken

Skapad 2021-02-18 08:25 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Grön flagg - hållbar utveckling
Förskola
Planeringen beskriver TrollBackens projekt inom Grön flagg. Vi utgår från tre utvecklingsområden: Stad och samhälle, hav och vatten samt konsumtion och resurser.

Innehåll

TrollBackens Grön flagg resa, BarnaSinnets förskola.

Förskolans Grönflaggråd består av förskolans rektor samt en representant från varje avdelning (totalt fem pedagoger). Tillsammans gör vi en gemensam plan för arbetet som skickas in, sedan görs en individuell planering per avdelning på UNIKUM.

Våra gemensamma utvecklingsområden detta år är: STAD OCH SAMHÄLLE, HAV OCH VATTEN SAMT KONSUMTION OCH RESURSER.

Så här kommer TrollBacken arbeta med dessa områden:

 

STAD OCH SAMHÄLLE

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer utgå från vårt närområde. Syftet är att lyfta fördelarna med att nyttja det som finns i vårt närområde ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer utforska vad som finns i vårt närområde. Hur ser det ut? Vad finns det för resurser att tillgå, både på individnivå och på samshällnivå samt hur påverkar människor, växter och djur varandra och vilket ansvar har vi människor ur ett hållbart utvecklingsperspektiv.

 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Vår syfte med undervisningen är att väcka ett intresse för djur, natur och vår jord. Vår utgångspunkt är att barn som tillbringar tid i naturen blir mer måna om att ta hand om den. Därför vill vi ge barnen möjlighet att få upptäcka vad som finns i naturen, i vårt närområde i vårt samhälle och upptäcka glädjen i det. Vi vill öppna en dörr som kan ge möjlighet till ett intresse för djur, natur och människor, som i sin tur skulle kunna bli grunden till en vilja att ta hand om vår miljö och vårt samhälle.

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer utgå från utflykter i vår närmiljö och komplettera med bilder, undervisningsmaterial och kartor på vår SMART board. Vi kommer under vårterminen besöka så många platser vi kan i vår närmiljö, vissa platser flera gånger beroende på vart barnens intresse finns. Vi kommer även promenera i vår närmiljö utan förbestämt mål och se vart vi hamnar och vad som fångar barnens intresse. Det som intresserar barnen kopplar vi ihop med utvecklingsområdena Hav och vatten samt Konsumtion och resurser och vi kopplar alla tre utvecklingsområdena med ett hållbarhetstänk. Vi pedagoger har vissa platser förbestämt och ett syfte med dessa, för att väcka inspiration hos barnen. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Grunden till metodvalet kommer från en samling där barnen inför terminen fick önska vad de ville göra mer av inför terminen. De önskade bland annat utflykter och det har vi utgått från när vi planerade undervisningen för Grön flagg. Utgångspunkten Stad och samhälle (med utflykter i vår närmiljö) kommer fungera som en röd tråd i hela vår undervisning med Grön flagg. Det är barnens tankar, intressen och idéer under dessa utflykter som styr hela projektet. Utvecklingsområdet Stad och samhälle bygger till största del på barnens inflytande och delaktighet genom att vi pedagoger under utflykter i vår närmiljö observerar barnens intressen, tankar, frågor och idéer och tar de med oss för att planera undervisningen och styra den mot ett hållbarhetstänk.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Vår utgångspunkt är att barn som tillbringar tid i naturen blir mer måna om att ta hand om den. Vårt syfte med undervisningen är att väcka ett intresset för hållbar utveckling genom en konkret och praktisk utgångspunkt i form av besöksmålen med våra utflykter, och det vi upptäcker i naturen på våra utflykter.

Ett exempel på vårt tankesätt;

Om barnen får besöka skogen och leka i den, bygga kojor med pinnar, grenar och sly som blåst ner så finner de kanske en glädje i detta. Det har vi sett utifrån tidigare observationer. Om barnen sedan får veta att träden i skogen är det som ger oss papper att rita på på förskolan, och hur processen för detta går till så kan vi försöka få barnen att se varför vi behöver nyttja pappret på förskolan väl, med ett hållbarhetstänk . Om alla barn ritar ett streck på varje papper och sen kastar det, och gör så flera gånger om dagen. Hur mycket papper går det åt då? Hur många träd går det åt då?(konsumtion och resurser).  Om vi sedan också kopplar det till varför träd behövs (kretslopp) och vad som händer med allt papper som kastas (sophantering, transporter i och med det - hur HAV OCH VATTEN påverkas) hoppas vi kunna lägga grunden för förståelsen för ett hållbarhetstänk. För barnen vill säkert ha kvar de där träden som gav pinnar, grenar och sly som de byggde sin koja i som de är så stolta över och hade så roligt med. Tänk om det i sin tur kan skapa positiva minnen från barndomen, som våra barn sedan som vuxna vill ge möjlighet att föra vidare till sina barn och kommande generationer. Där har vi en av förutsättningarna för ett hållbarhetstänk tror vi. Viljan att värna om vår jord inför kommande generationer. Vi tänker oss att om vi på förskolan kan bidra med att skapa positiva minnen där naturen och vår miljö har en central del så kan vi kanske genom det dessutom skapa förståelse för att vi behöver värna om miljön för att den ska må bra. 

 

HAV OCH VATTEN

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Området Hav och vatten kommer precis som övriga tre områden ha sin utgångspunkt i våra utflykter. Vatten i olika former är en del av jordens kretslopp och kommer kopplas till våra besök i skogen och dess växter. Även vi människor och djur består till stor del av vatten och vi behöver rent vatten för att överleva. I vårt närområde har vi bland annat en sjö, en å och ett vattentorn. Vi kommer titta på dessa platser (sjön och ån på avstånd samt via google earth vattentornet besöker vi på plats. Vi kommer även titta på planeten jorden och hur stor del som består av vatten respektive land) och dess funktioner för vår jord och vårt samhälle. Vad lever i våra hav och sjöar? Vad finns där som inte ska finnas där egentligen (skräp) och hur kom det dit? Hur håller vi våra sjöar och hav rena och varför är et viktigt? Det är frågor vi kommer titta på.

Vi kommer också utforska vatten i olika former (fast, flytande och gas) samt vattnets kretslopp.

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att väcka ett intresse för Hav och vatten, som är en avgörande del i vår existens. Genom det intresset hoppas vi kunna föda en motivation för att utforska och undersöka områden kopplat till hav och vatten, vilket i sin tur kan leda till förståelse för hur människor, växter och djur i hav och vatten påverkar varandra.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer utgå från utflykter samt experiment. Vi kommer koppla ihop området Hav och vatten med målområdet teknik genom skapande och konstruerande samt vår SMART board. Vi kommer fokusera mycket på att göra hypoteser.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Som redan beskrivits under området Stad och samhälle så utgår projektet med Grön flagg från utflykter, något som barnen i början av terminen önskade få göra mer av. Det är under dessa utflykter vi kommer observera barnens intressen för att koppla ihop det med undervisningstillfällen (både styrda samt spontana). Vi kommer regelbundet i samtal med barnen, både under utflykterna samt i återkopplande samlingar ta till oss av barnens tankar och idéer. Det är dessa som ligger till grund för vår planering av undervisningen inom området. 

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Genom att använda oss av glädjen och motivationen för utflykter och det som upptäcks under dessa utflykter, och sedan koppla det till undervisningen med hav och vatten hoppas vi kunna erbjuda en kunskap som ligger till grund för ett vidare intresse för barnens hållbarhetstänk.

Ett exempel på vårt tankesätt; 

I vår närmiljö finns en sjö. Vi tittar på sjön på avstånd samt via google earth. De flesta av barnen har varit vid badplatsen med sina föräldrar då det är ett välbesökt utflyktsmål bland boende i vårt samhälle. De barn som inte badat i sjön i vårt närområde kanske badat någon annanstans någon gång. Vi utforskar vad som finns i sjön, växter och djur och på vilket sätt de behövs. Vi utforskar vad som kan finnas i sjöar (skräp) och på vilket sätt det gör att vår sjö inte mår bra. Vad händer om vår sjö fylls av skräp, kan och vill vi bada i den då? Vad händer med djuren och växterna i sjön? I och med den här insikten och förståelsen hoppas vi kunna föda ett hållbarhetstänk kopplat till Hav och vatten.

 

KONSUMTION OCH RESURSER

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer utgå från utflykter i vår närmiljö och koppla det till konsumtion och resurser på ett konkret sätt för barnen som de kan relatera till i sin vardag. 

VARFÖR ska vi undervisa om det?

HUR kommer vi att arbeta med det?

Utifrån vad barnens intresserar sig för under våra utflykter i vår närmiljö så kopplar vi det till konsumtion och resurser, även vice versa där vi pedagoger introducerar något på förskolan för barnen så tar vi det vidare genom en utflykt med utflyktsmål kopplat till det introducerade. Tex återvinningen som finns i vår närmiljö. Matsvinnet när vi äter, tillgångarna som finns att nyttja i vår närmiljö som gör att vi inte behöver åka långt (påverkan på miljön i och med transporter), Konsumtionen av förbrukningsmaterial på förskolan, återbruk, sopsortering osv.

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Genom samlingar, observation av barnens intressen samt de reflektionstillfällen vi har tillsammans med barnen.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle? (ekonomiskt, ekologiskt)

Människans förhållningssätt kopplat till konsumtion och resurser påverkar vår miljö i allra högsta grad. Vi arbetar med området för att göra barnen uppmärksamma på att varje individ kan påverka miljön genom sina handlingar kopplat till konsumtion och resurser. Undervisningen syftar till att skapa en förståelse och en medvetenhet och därigenom en motivation att själv bidra till/ta ansvar för en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: