Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2021-02-18 18:40 i Förskolan Lammet Mönsterås kommun
Förskola
Barnkonventionen ingår i vår läroplan. Därför har vi valt att arbeta med kompisböckerna som handlar om ”Kanin och Igelkott” och deras vänner. Böckerna är baserade på Barnkonventionen och tar upp olika vardagssituationer som barnen känner igen sig i.

Innehåll

Mål och syfte:

-Vi vill göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

-Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

-Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

Genomförande:

Vi kommer arbeta med kompisböckerna om Kanin och Igelkott, som är baserade på Barnkonventionens artiklar. Genom dessa böcker kommer vi tillsammans med barnen få ökad kunskap och förståelse för barns rättigheter/skyldigheter i samhället. Böckerna kommer även visa barnen vikten av tolerans och respekt för andra människor samt vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär. Följande titlar ingår i materialet:

-En egen plats

-Ett eget namn

-Få vård

-Lika värde

-Säga sitt

-Känna trygghet

-Lek, vila och fritid

-Gå i skola

-Äta mat

-Barnets bästa

 

Vi väljer ut några av dessa böcker som vi tycker passar bäst för vår barngrupp.

Vi arbetar med en bok åt gången och läser böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken. 

Vi delar in barnen i två grupper och arbetar med detta på tisdagar och torsdagar.

Vår ambition är att ägna två veckor per bok.

Vi följer handledningen till materialet och genomför olika aktiviteter som hör till respektive bok.

Vi samtalar och reflekterar kring situationer som uppstår i vardagen samt tankar som väcks i arbetet med Barnkonventionen.

I leken tränar barnen på att lyssna på varandra, lösa situationer samt komma överens.

För att förtydliga och ge barnen en förståelse för demokratiska principer kommer vi vid vissa tillfällen använda oss av omröstning.

Samtala och påvisa om sina egna och andras känslor.

 

Hur ser vi att barnen har fått förståelse för sina rättigheter/skyldigheter utifrån Barnkonventionen:

-att vi kan se barnen använda sig av uttryck och handlingar från de olika böckerna

-att barnen visar hänsyn och respekt mot varandra

-att barnen lärt sig att lyssna på varandra, lösa konflikter och komma överens på ett demokratiskt sätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: