👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan- Fruängens förskolor VT -21 avd. Spöket -2021

Skapad 2021-02-18 18:48 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2021. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

 

 

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena är valda i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och fysisk rörelse samt att användningen av digitala verktyg ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

  • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
  • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
  • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

En kartläggning görs i början av varje termin, av miljö samt barngruppens intressen och behov. Den ligger till grund för utformning av den pedagogiska miljön, innehållet i verksamheten samt värdegrundsarbetet kopplat till Barnkonventionen och Aktiva Åtgärder och plan mot Kränkande behandling. 

Pedagogerna är närvarande vuxna som lyssnar på varandra och barnen och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Pedagogerna är tydliga positiva förebilder, vägleder och gör barnen delaktiga i konfliktlösningar. Pedagogerna bemöter barn och vuxna med insikt om allas lika värde och kulturella identitet.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet till lika stort utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer.

Litteratur och digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Pedagogerna arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder sig av språkstödjande metoder som TAKK och PECS. Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal  och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. 

Arbetssätt:

Vi som pedagoger är goda förebilder, närvarar och uppmuntrar barnens samspel med varandra. Alla barn är lika värda och alla barn skall ha samma förutsättningar.

Vi pratar mycket med barnen om hur man är mot varandra. Genom att arbeta med barnens egna rättigheter och visa sin egen vilja. T.ex. genom att säga ”STOPP” både fysiskt och muntligt. Vi arbetar med empati och barnen får lära sig säga/göra förlåt. På Spöket läser vi ofta högt för barnen. Böcker finns alltid tillgängligt för barnen. Vi lyssnar på sagor och musik med hjälp av digitala verktyg som dator och Ipad. 

Bemötandet sker på lika villkor oavsett etnicitet, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Barnens intressen tycker vi är viktiga när vi planerar verksamheten.

 

Vi informerar vårdnadshavarna genom en daglig kontakt, nyhetsinlägg på skolplattformen, föräldrar möte och utvecklingssamtal.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

  • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
  • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
  • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel
  • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

De uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar. 

Pedagogerna är positiva förebilder. De motiverar och organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. 

Arbetssätt:

Vi arbetar med naturvetenskap både ute och inne. Vi delar in oss i mindre grupper. När vi är utomhus på gården eller i skogen pratar vi ofta om djur och natur. Vi samlar naturmaterial som vi kan ta med in och använda i den skapande verksamheten. Vi tittar på småkryp, olika växter och pratar om att man ska värna om djur/natur. Inomhus undersöker  vi magnetism när vi bygger och leker med magneter. 

Barnen tycker om att röra på sig. Utomhus har barnen möjlighet att springa, klättra och ibland gör vi en hinder bana. Vi lyssnar ofta på musik och dansar eller gör rörelser till sångerna.

Vi arbetar med matematik där vi erbjuder pussel, sortering. Vi har visst material tillgängligt för barnen samt ett visst material som vi pedagoger använder tillsammans med barnen. Vi pratar mycket om matematik och matematiska begrepp på t ex samlingen där vi räknar, pratar om stor-liten, lång-kort, vid lunch, hallsituationer m.m. Barnen visar ett stort intresse för bygg och konstruktion. Vi har byggklossar i olika varianter, duplo, magneter. 

Vi använder lärplattan vid vissa tillfällen. Vi använder dator och projektor när vi läser sagor. Barnen skall få möjlighet att använda lärplattan utifrån sin egen förmåga.                               

 

______________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande. Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.

Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går, även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat. Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

Vi arbetar med rörelse/rytmik där barnen har möjlighet att utveckla sin motorik och koordination men även i den dagliga verksamheten tränas motoriken som t ex när vi är i skogen eller på gården. Utomhus har vi rörelse/rytmik spontant.

 

Vi läser så gott som dagligen högt för barnen och sjunger traditionella barnvisor. Vi uppmärksammar traditioner som midsommar, påsk och jul. Eftersom vi arbetar mycket med språk tänker vi nyttja biblioteket och låna böcker. Böckerna vi lånar tar vi med till förskolan och läser för barnen. Ibland läser vi böcker böcker med hjälp av projektor. Då kan flera barn se bilderna som vi även samtalar kring. Vi arbetar även i mindre grupper med böcker och sagor.

Inomhus erbjuder vi rytmik. Vi använder olika digitala verktyg som dator, Ipad och projektor där vi lyssnar på musik och gör olika rörelser. 

I den skapande verksamheten skall barnen få prova olika aktiviteter som t ex att måla, arbeta med lera, naturmaterial, klippa och klistra m.m i små grupper.