Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-19 12:00 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Just nu ser vi en stor språkutveckling bland barnen på vår avdelning. Vi vill främja den utvecklingen genom att ge barnen möjligheter att på olika sätt utforska språket utifrån sina egna förutsättningar.

Innehåll

Nuläge

Gullvivan har nu öppnat igen och vi har en ny barngrupp vi vill arbeta ihop. Vi ser ett behov hos barnen att utveckla sin sociala förmåga genom att kommunicera med varandra, främst i det verbala språket, då det många gånger uppstår situationer med missförstånd och konflikter av olika slag.

Vi har en barngrupp som leker mycket med varierande material. Det är allt från bordslek till dans och rörelse.

Vi strävar efter att barnen utvecklar sina sätt att kommunicera så att de lättare kan förstå och interagera med sin omvärld samt att i och med detta stärka det egna jaget genom språket. 

Vi ser en nyfikenhet för bokstäver då några barn börja känna igen bokstäverna i sitt namn.

Mål

Vi vill ge varje barnen förutsättningar att utveckla: 

- intresse för språk och kommunikation

- trygghet för att uttrycka sig, förmedla känslor och erfarenheter

- ordförråd och ordförståelse 

- intresse för andra språk

- förmåga att använda tecken i sitt sätt att kommunicera

Vårt mål är att barnen ska ha fått upp ett intresse för språk, både i skrift (deras namn), men även muntligt. 

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling..., genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. (Lpfö18, s.8)

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Vi vill att barnen ska utveckla sina sociala förmågor genom att kommunicera och lyssna på varandra. Detta är viktigt för konflikthantering samt att lära sig respektera varandra.

Genomförande

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande förhållnings- och arbetssätt då språket är nyckeln till lärande. Vi uppmuntrar alla barn till att våga prata och ger dem förutsättningar att utveckla sina enskilda språkfärdigheter. En viktig del i språkutvecklingen är också att visa hänsyn, respekt och turtagning genom att lyssna på varandra i samtalet. Detta ger oss också en större språkförståelse.

Hela utbildningen ska främja språkutvecklingen hos barnen och det är något vi arbetar med kontinuerligt genom att samtala, ställa frågor och hjälpa barnen att sätta ord på saker och händelser. 

Detta gör vi genom att erbjuda barnen:

talet och berättandet utifrån barnets förmåga

bemötande, turtagning och olika begrepp

- munmotoriska övningar

- förstärka lärandet genom TAKK och bildstöd

- att stärka deras ”jag” genom att jobba med deras namn och begynnelsebokstav

Dokumentation under lärprocessen

Vi, pedagogerna, dokumenterar de framsteg vi ser i barnens individuella lärprocess och publicerar dessa kontinuerligt, i form av text, ljud eller bild i barnens lärloggar här på Unikum.  

Ansvar

Gemensamt ansvar mellan pedagogerna på avdelningen. 

Uppföljning

Varje pedagog gör egen reflektion på enskild planering och det kollegiala lärandet sker under avdelningsplaneringarna.

Utvärdering sker i slutet av terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: