Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språket

Skapad 2021-02-22 10:53 i Emmabo Förskola Fristående förskolor
Förskola
(Sagan om dem tre bockarna bruse)

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING Zebrorna

MALL

Kunskapsområde: Språket

 

var är vi?

Vad har vi observerat som gör att vi väljer Kunskapsområdet ovan?

 

Syftet vi har kommit fram till att satsa på att arbeta med språket där vi vill ge alla barn möjlighet att utvecklas. Vi vill även lägga fokus på turtagning, samspel och empati vilket vi ser att barnen behöver få tillfällen att utmanas i. Andra bitar som vi också får in i vårt tema-arbete är matematik, lägesord, träna på att återberätta och arbetsminnet. Vi kommer använda oss utav sagor, drama, skapande och använda både inne- och utemiljö i temaarbetet.

 

 ( Sagan om de tre Bockarna Bruse) kommer till att vara vårt tema som vi kommer att arbeta med i några veckor framöver.

 

 

 Tema Bockarna Bruse 

 

Var ska vi?

Vad tror vi att vi ska se för effekter när de fått denna erfarenhet? Skriv om någon önskad effekt för varje valt läroplansmål.

 

 

Mål

Barnen ska utveckla turtagning, samspel och sin empati.

Barnen ska få ett utökat ordförråd och begreppsbildning

Barnen ska kommunicera, lyssna och bli utmanade i att återberätta.

Vi vill väcka barnens intressen för böcker, bilder och skriftspråket.

Vi vill väcka barnens intresse för matematik.

Barnen ska få utökade motoriska färdigheter.

 

 

 Hur gör vi? På vilka sätt kommer vi att arbeta för att nå målen?

Metod

Vi kommer att arbeta med sagan om Bockarna Bruse på flera olika sätt, läsa, flanosaga, bordsteater, se sagan på storbild, sjunga, symbollek (ex i skogen med hjälp av naturmaterial). Sagan finns uppsatt på väggen med bilder så att barnen kan följa den, se början, handling och slut. Barnen ska få återberätta sagan med stöd av bilder, symboler och material.

Vi kommer att dramatisera sagan, både barn och pedagoger.

Barnen kommer att få prova olika skapande material och tekniker. Göra egna troll av stenar som vi plockar tillsammans, göra bockar av handavtryck, gemensamt måla vatten, gräs och bro.

Vi arbetar med matematik i vårt tema, lägesord, antalsuppfattning, storlek (liten, mellan; stor)

Motoriska utmaningar ger vi barnen genom olika skapande övningar och genom dramalek i skogen och på förskolan.

Ett lustfyllt lärande är grunden för vårt arbete.   

 

 

Dokumentation

Vi reflekterar och diskuterar fortlöpande om hur arbetet går och om hur vi ska gå vidare. 

                                                         

 

Kopplingar till läroplanen   

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

utvecklar sin förmåga att att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

 

Hur vill vi ta tillvara barnens flerspråkighet?

Vi har flera språk representerade, hur involverar vi dem och gör dem synliga?

 

 Vi kommer att lyfta fram Sagan om dem tre bockarna bruse i dem olika språken också där alla känner igen som vi kommer att låna på biblioteket.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: