👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och grannspråken 2021

Skapad 2021-02-22 13:26 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Svenska språkets utveckling
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur kommer det sig att det finns så många likheter mellan engelskan och svenskan, men inte med finskan trots att Finland ligger närmare? Vart kommer alla ord ifrån? Det och lite till kommer vi att ta reda på i vårt nästa arbetsområde.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 ”att läsa och välja lässtrategier”: genom att besvara frågorna korrekt visar du att du kan hitta svaren i texten och att du har förstått texten som du har läst

”att resonera om svenskans ursprung”: genom att kunna rita upp tidslinjen över hur svenska språket har utvecklats och markera vilka andra språk som påverkat oss under de olika perioderna.

”att jämföra svenskan med närliggande språk”: genom att förklara hur svenskan hänger ihop med övriga språk i Europa, samt genom att jämföra svenskan med norskan och danskan kan du se några skillnader och likheter visar du din förmåga.

 

”att leda och delta i samtal”: genom att både leda samtalet kring en viss fråga samt delta i alla diskussionsfrågor visar du din förmåga. Genom att ställa följdfrågor och att med kroppsspråket visa att du lyssnar driver du samtalet framåt.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vecka 16

Måndag           Jobba med SO

Onsdag            Jobba med SO

Fredag              Johan Glans – tänka utan språk https://www.youtube.com/watch?v=Yef24gzsa8k

Översikt språkhistoria. https://app.studi.se/l/spraakens-slaekttraed?subject=64501

https://app.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-fraan-forntid-till-vikingatid

Övning: Tyda runor (lösblad)

 

Vecka 17

Måndag:          https://app.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-fraan-vikingatid-till-nutid

                          Läs i Portal om Fornsvenskan. Första svenska skriften; Västgötalagen, Hansatiden

                          Leta det germanska ursprunget: parövning (i-Pad behövs) 

Onsdag:           Läs i Portal om ”Äldre och yngre nysvenska”. Sortera låneorden.

Fredag              Läs utdrag ur Luk 2 och om ”Den swenska Argus”                

 

Vecka 18

Måndag           Studiedag

Onsdag            Läs om ”Nusvenska” (portal).

                          Läs fabeln ”De vägfarande och björnen” och gör uppgifterna.

Fredag              Diskussionsfrågor i grupper s. 248 i Portal– återkoppling i helklass

                          Fyll i tidslinjen över den svenska språkhistorien. SPARA DENNA!                         

 

Vecka 19

Måndag           Repetition inför provet.

Onsdag             PROV på svenskans utveckling

Fredag              LOV

 

Vecka 20

Måndag: Norska: https://app.studi.se/l/de-nordiska-spraaken?subject=64503

                          (visa också den från Gleerupsportal.se)

                          Genomgång om norskan. . http://nordiskesprak.net/filmer/norsk/

                          Norskans två språk. Lyssna på bokmål och nynorsk. Likheter och skillnader.        http://nordiskesprak.net/sprakkart/

 Onsdag    Jobba vidare med likheter och skillnader i norskans två språk.                         

Fredag      Grannspråken: http://nordiskesprak.net/filmer/dansk/#   Jobba med uppgifter om danskan.

 

Vecka 21

Måndag           Lyssna en dansk text. Likheter och skillnader. https://danskherognu.dk/3/lyt-og-forsta/jasmins-butik Gör uppgift 3 och 8.

Onsdag            Lyssna på sånger på de tre språken. Falska vänner och övningar.  Skriva ner lite tankar inför gruppdiskussion om grannspråken.

Fredag           Gruppdiskussion (bedömning).  

 

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Frågor & svar: Jag kommer att bedöma svaren på instuderingsfrågorna. Du skall visa att du ser vad som har förändrats i språket sedan olika perioder.

Provet: Jag kommer att bedöma hur väl du kan resonera om svenskans utveckling, vilka andra språk som har influerat, viktiga historiska händelser/personer som har varit avgörande för hur svenskan har utvecklats och ungefär när dessa perioder var. 

Diskussionen: Jag kommer bedöma hur mycket du kanDet kommer också frågor på norskan och danskan och på s. k falska vänner.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar. Jag vill också att du som elev utvärderar arbetsområdet här nedan.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast    b. Lättast   c. Svårast   d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkhistoria och grannspråk 2020

Kunskapskrav
E
C
A
1b Välja och använda lässtrategier
Välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du använder och känner till olika lässtrategier men är ibland osäker på vilken du skall använda.
Du kan oftast välja rätt lässtrategi och anpassar detta efter syfte och typ av text.
Du kan på ett effektivt sätt välja bästa strategi för ändamålet.
12 a Tala själv och samspela
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument. Dina åsikter för samtalen och diskussionerna framåt
Du deltar i samtalet om än sparsamt i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du kopplar till ämnet eller till vad någon annan har sagt.
Du deltar med frågor och argument i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Är drivande och visar förmåga att engagera andra i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka dra slutsatser och föreslå lösningar.
12b Lyssna på andra
Du visar att du lyssnar genom samtalsstödjande respons. Ex. nicka, hm:a, "jag håller med".
Du använder mer utvecklad respons till den som talar genom att du ställer frågor, argumenterar, värderar och jämför.
Du ger respons genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
14aFöra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar att du har en viss kunskap om varifrån och hur svenskan har utvecklats.
Du visar relativt goda kunskaper om varifrån och hur svenskan har utvecklats (Du känner till några lånord och några händelser som påverkat språket etc).
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt sätt om varifrån svenskan har kommit och hur den har utvecklats (lånord. händelser etc).
14b Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till ett par ord på danska och norska, samt vårt gemen-samma ursprung.
Du känner till och kan skilja på många av de ”falska vänner” som vi har pratat om i de nordiska språken. Du känner till några skillnader i språken.
Du känner till många ord i norska och danska och är medveten om de ”falska vänner” som vi pratat om. Du känner också till några stavningsregler som skiljer de nordiska språken åt.