Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan 2021 Blåklockan, Förskolan Fröhuset

Skapad 2021-02-23 12:43 i 014641 Förskolan Fröhuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan för vårterminen 2021

Innehåll

 

Undervisningsplan Rinkeby/Kista

 

 

 

Innehåll                          

 

1.Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Språk

 

·         Vi vill att barnen ska använda sig av olika genrer som berätta, återberätta, samtala kring bilder.

 

·         Vi vill se ett ökat intresse för böcker (faktaböcker och berättelser) hos barnen.

 

·         Vi vill öka alla barns ordförråd så att alla barn på avdelningen kan samtala, argumentera och uttrycka sig på svenska.

 

·         Vi vill att alla barn kan uttrycka sina tankar i olika uttrycksform som bild, drama, sång och rörelse.

 

·         Vi fortsätter jobba vidare med skriftspråket och utmana barnen i att bygga ord av bokstäver, lära sig känna igen/skriva sitt namn mm.

 

Matte

 

·         Alla barn på avdelningen ska få ett ökat kunnande i användning av matematiska begrep, samt intresse för multimedia.

 

·         Vi vill att barnen få förståelse för att jämföra, klassificera, urskilja samt förståelse för parbildning.

 

·         Vi vill att barnen prövar och hittar olika lösningar på olika problem som uppstår under deras vardag.

 

Naturvetenskap och teknik.

 

·         Vi vill att alla barn få ökat kunskap om naturvetenskap dvs växter och djur samt hur natur och människor påverkar varandra.

 

·         Vi vill att alla barn får förståelse för hur kan vi tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

 

·         Alla barn utforskar och upptäcker teknik i vardagen.

 

Fysiska aktiviteter.

 

·         Vi vill att barnen utvecklar sin motorik, både fin- och grovmotorik, såväl i planerade som i fria utomhusundervisningar.

 

·         Att alla barn skall känna rörelseglädje både för egen del och som grupp.

 

Inflytande och demokratiska perspektiv.

 

·         Som arbetslag vi vill att alla barn oavsett könstillhörighet och ålder får lika stort inflytande i utbildningen.

 

·         Vi vill att barnen ska komma med rimliga tankar och idéer till uppbyggnaden av nya miljöer, tar hand om och är rädda om materialet samt spontant städa undan efter avslutad aktivitet.

 

 

 

2.Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

·     intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

·    ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

·  förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

·   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

·       förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

·       förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

·        förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

·        förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

·        erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

 

·        utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling

.        förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

·       förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Utemiljön ska bjuda in till lek, kreativitet, fantasi och möjlighet att utforska och lära men också ge en möjlighet till återhämtning och vila. En omväxlande utomhusmiljö kan bidra till en god fysisk och psykisk hälsa för barnen. Vi upplever att vår utemiljö behöver planeras och göras om då den inte stimulerar barnen tillräckligt som vi önskar. Vi har en del saker som fungerar väl, sandlåda, klätterställning och två små lekstugor.  Nya ”COOP”-affär ska sättas igång inom kort. Mot våren ska vi börja igen med våra utestationer som läs, rit-och målning, pussel och lego stationer, hem vrå mm.

 

 

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

Inomhusmiljön och materialet utformas efter barnens åldrar, intressen, lekar samt för att utmana och utveckla barnen på olika sätt. Lekmiljöer skapas och omskapas i nära samspel med det som barnen visar intresse för och utifrån det vi lägger särskilt stor vikt vid - miljön har ett syfte, vi reflekterar över vad vi vill att miljön ska användas till. Allt material är tillgängligt. I varje rum på avdelningen har vi en bok korg så att barnen kan själva ta fram böcker och bläddra i dem när de vill. Vi har ändrat miljön i hallen där har vi skapat ett utlånings hörna med böcker både på svenska och barnens modersmål och spel vilket är väldigt uppskattat av både föräldrar och barn. Djungelrummet som vi skapade i början av höstterminen ger barnen mycket möjlighet till fantasi- och rollekar bland barnen. Ateljén ska formas om genom att alla höga hyllor flyttas ner så att allt material ska vara tillgängligt för barnen. Vi erbjuder ett rikt utbud av olika slags material. Förskolans eget bibliotek används aktivt i utbildningen.

 

 

 

4.Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Både inom- och utomhus undervisningar planeras utifrån barnens funderingar och intresse.

 

Den pedagogiska miljön är tillgänglig för alla barn i verksamheten och stimulerar och uppmuntrar till lärande. Miljön och materialet förändras regelbundet efter barnens behov och intresse.

 

Vi reflekterar ständigt över behov som finns i barngruppen och diskuterar vad vi kan göra för att stärka varje barns utveckling och följer sedan upp. Mycket tid läggs på att varje barn får det den behöver för individuella behov tex. språkträning. Vi har flera schemalagda högläsningar där alla barn blir lästa för varje dag och på så sått försöker vi väcka intresse för böcker hos barnen och utveckla barnens ordförråd. Vi tillverkar olika sagopåsar som stimulerar. Vi dramatiserar sånger och sagor. Vi använder vårt fina bibliotek i huset för mysiga lässtunder. Vi arbetar med språkgenrer i våra projekt, vi vill ge och öka barnens medvetenhet om olika texter. Vi har berättar samling en gång i veckan där alla barn får möjlighet att komma till tals vilket förstärker barnens självförtroende samt utvecklar deras språkliga förmåga. Genom att skicka hem små uppgifter kring vårt temaarbete lyfter vi upp barnens modersmål samt ger föräldrarna möjlighet till inflytande. Vi erbjuder olika påsar i hallen med böcker på barnens modersmål i att låna hem. Vi vill utveckla vårt arbete med skriftspråk genom att fortsätta jobba med veckans bokstav, leta efter bokstäver vart vi än går, spela memory, planerade aktiviteter i skaparrummet (färglägga bokstäver, bygga bokstäver av olika material), bygga ord av bokstäver mm.

 

Vi fortsätter jobba mycket med matematik. Vi har samlingar med matematiska innehåll och pedagogerna medvetet använder sig av matematiska språket i alla sammanhang bl. a vid matbordet eller i hallen, samt vi har bra tillgång till matematiska material. Vi fortsätter med utematematik i skogen genom att vi leker uppdragslek och har samlingar med matematiska innehåll som både vi och barnen tycker är jätteroligt. Vi gör olika experiment med barnen till exempel ”Från vatten till is” där barnen får möjlighet att utforska, uppleva, fundera och lära sig om hur olika fysikaliska fenomen sker.

 

Vi ger barnen mycket trygghet och lär barnen att känna förstå rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, stoppord och att sätta ord på känslor. Självförtroende och tillit till egen förmåga stärks genom att vi hjälper barnet att komma över spärrar och vi berömmer mycket. Vi lyfter positiva och goda handlingar mellan barnen.

 

 

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

De aktiviteter ni väljer ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

·         Berättar samling en gång i veckan där alla barn får möjlighet att komma till tals.

 

·         Dramatisering av sagor och berättelser.

 

·         Utnyttja förskolans bibliotek.

 

·         Schemalagda läsgrupper.

 

·         Digitalisering av sagor.

 

·         Dagliga spelgrupper med en närvarande vuxen.

 

·         Planerade och icke planerade matteundervisningar.

 

·         Planerade matteövningar som mäta, jämföra, bygga och klassificera.

 

·         Bluebootarna – programmera.

 

·         Experimentera.

 

·         Användning av natur- och återvinningsmaterial till skapande.

 

·         Skogspromenader.

 

·         Pulka och stjärtlappåkning.

 

·         Rörelseaktiviteter inomhus som dansstop och havet stormar.

 

·         Utflykter till närmiljö, samt till återvinningstationen.

 

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

Hur barnen kommunicerar med varandra.

 

Hur barnen uppfattar instruktioner i olika spel och lekar.

 

Hur barnen löser olika problem och konflikter på egen hand.

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

Föreläsningar

 

Fortbildningar

 

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

Sagan om vanten

 

Olika sagor

 

Faktaböcker om skogen, bilar, blommor, insekter och svampar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: