Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och Drama - Språk och Kommunikation

Skapad 2021-02-23 13:08 i Färglådan Österåker
Förskola
Under februari-mars arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med Sagor och Drama i temat Språk och Kommunikation.

Innehåll

 

Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturkunskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

Vårt gemensamma tema under februari-mars är Språk och kommunikation. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen. Gemensamt för förskolan är att vi arbetar med Sagor och Drama.

 Syfte:

Språk och kommunikation är grundläggande för barns utveckling. Genom språket kan barn uttrycka tankar, önskemål och känslor. Språk och kommunikation innebär inte endast det talade språket utan innefattar även ögonkontakt, mimik, kroppsspråk, tecken och ljud. Att kommunicera innebär att dela uppmärksamhet med andra. I kommunikation med andra lär sig barnet nya sätt att förstå sin omvärld, det erfar och lär nya ord och begrepp. Genom språk och kommunikation får barnen känsla av sammanhang och lär sig nya strukturer i sin vardag såsom rutiner likväl som leksignaler och språkliga strukturer för samtal och kommunikation.

Syftet under denna temaperiod är att låta barnen möta ett rikt språk, nya ord och begrepp men även olika sätt att språka och kommunicera så som med kroppen, mimik, skapande, drama. Vi vill ge dem möjlighet att se samband mellan ord och begrepp genom att få uppleva dem i olika sammanhang genom fysiskt utforskande, skapande, berättande, film, drama och lek. Barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser i lek. Genom att arbeta med sagor och läsa samma saga flera gånger på olika sätt och med olika material vill vi ge barnen förutsättningar att hitta en gemensam utgångspunkt för egna dramatiseringar, lek och kommunikation i gruppen.  

 

 

 

På Orange avdelning planerar vi att arbeta med

Stort fokus kommer att ligga på språkstimulans genom att använda och tydliggöra nya ord och begrepp i sagoberättandet.

Barnen kommer att få möjlighet att leka / dramatisera olika sagor och även hitta på egna sagor och göra en egen sagobok. I grupp hittar vi på en saga med gemensamma illustrationer på whiteboard-tavlan. 

Vi har Alfons Åberg som en röd tråd i sagotemat. I böckerna om Alfons Åberg finns en vardagsrealism och igenkänning som fungerar som samtalsunderlag. Efter sagan/filmen om Alfons  Åberg blir barnen involverade i att diskutera handlingen och alla får möjlighet att komma till tals. Vi dramatiserar efter varje lästillfälle och barnen leker sagan. 

För att synliggöra skriftspråket, och göra barnen medvetna om bokstäver och symboler som kommunikationsmedel, kommer barngruppen att gå på bokstavsjakt i närområdet. Vi tittar efter bokstäver på t e x skyltar och informationstavlor. Vi fortsätter även med utforskarpromenader där barnen agerar minireportrar och undersöker företeelser i närmiljön. Barnen kommer att fotografera och bilderna används som diskussionsunderlag och de får möjlighet att reflektera över sitt lärande. 

I samlingen fortsätter vi att tala om läges- och tidsbegrepp. Det handlar om att förstå begrepp som före, efter, bakom, framför, bredvid, under, i morgon, på onsdag, på sommaren etc. Vardagsspråket är viktigt. Barnen kommer att få delge varandra ord på sina modersmål och vad dessa betyder. Vi kommer också prata om motsatsord, synonymer och metaforer. Språket har en mångtydighet och barnen ska få en förståelse för att ord kan betyda samma sak eller precis tvärtom. Om någon säger ”ge ett handtag” kan det betyda att man hjälper någon. 

Sång kommer att vara i fokus På orange har vi en fiskelåda där barnen fiskar upp olika fiskar, där varje fisk har en sång. Vi kommer också ha en gemensam sångsamling med Röd. 

Vi pratar mycket och samtalar kring bilder. 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Vi kopplar aktiviteter och undervisning till läroplanens mål inom språk och kommunikation för att synliggöra hur vi medvetet arbetar med målen i praktiken. 

I undervisningen använder vi oss bland annat av böcker, konkret material och rekvisita, flanosagor, dramatiseringar, ljud, sagoappar och samtalsbilder för att ge barnen en upplevelse av sagans värld.

Vi använder drama och lek för att låta barnen använda rösten och kroppen som uttrycksmedel. I dramat utvecklas språk och kommunikation både i planering och under spelets gång.

Vi använder sång och rim-och ramsor som uttrycksmedel. 

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Språk och Kommunikation

Dagliga samlingar där vi läser/berättar/dramatiserar sagor och pratar om kommunikativa begrepp.   

Bok/bildsamtal där alla barn ges språkutrymme, inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse för att stimulera varje barns språkutveckling 

Genom miljö och material inspirerar och lockar vi till egen rollek, dramatisering och utforskande av sagor och drama

Vi stöttar och hjälper barnen att komma vidare i sin lek och dramatiseringar

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

Bokstavsjakt. 

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek, drama och utforskande. 

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna.

Barnens egna fotografier.

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: