Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV VT21

Skapad 2021-02-24 14:38 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering i SV

Innehåll

 

Svenska 15a, Ht 20

 

Högläsning måndag och tisdag morgon.

 

 

Måndag

Tisdag FM

Tisdag EM

Fredag

 

2

Veckans ord kap 14

BUMS “Sopor, inte bara skräp”

Zoom s. 68-73


Bibliotek

Film 

 

3

Förhör veckans ord kap 14

Veckans ord kap 15

Ordförståelse-

test kap 10-15

BUMS “Till och från skolan”

Lasse Maja

Film 

 

4

Förhör veckans ord kap 15


Veckans ord kap 16

BUMS “Bygg en drake”

Zoom s. 74-83

 84-89


Bibliotek 

Se klart film

Om manus- skrivande 

 

5

Förhör veckans ord kap 16


Veckans ord kap 17

BUMS “Akvarium för nybörjare och proffs”

Zoom s. 90-95

NE: “Världen online” 


Bänkbok 

 

6

Förhör veckans ord kap 17


Veckans ord kap 18

BUMS “Kompisar”

Zoom s. 96-103


Bibliotek

NE: “Världen online”


Bänkbok 

 

7

Förhör veckans ord kap 18


Veckans ord kap 19

BUMS “Skoluniform - frihet eller tvång”

Zoom fortsättning från förra veckan

NE: “Världen online”


Bänkbok 

 

8

Förhör veckans ord kap 19


Veckans ord kap 20


Ordförståelse-

test kap 16-20

Svenska kartläggning s. 2-5

Zoom s. 104-111


Bibliotek

Arbeta med tankekarta från s. 42 och 52 i Fånga förmågan lärar-

handledning 


Bänkbok 

 

9

Förhör veckans ord kap 20


Veckans ord kap 21

Svenska kartläggning s. 6-8

Göra klart lektion

Film: Robinson Crouse 

 

10 Sportlov

         

11 Tema 

berättelse-

skrivande 

Uppstart berättelse-

skrivande. 25-28 svenska kartläggning

Skriva berättelser

Skriva berättelser

Film
Filmrecension

 

12

Skriva berättelser

Rätta berättelse utifrån respons 

Slutför berättelse-

skrivande


Bibliotek

Filmrecension


Bänkbok

 

13

Veckans ord kap 22

Svenska kartläggning s. 9-10

Zoom, fortsätt med s. 104-11

Röd dag

 

14 Påsklov

         

15

Veckans ord kap 23

Svenska kartläggning s. 11-12

Zoom s. 112-119

Kända ungdoms-

författare

 

16 

Förhör veckans ord kap 23


Veckans ord kap 24

Svenska kartläggning s. 17-18

Zoom s. 120. 133


Bibliotek

Kända ungdoms-

författare 

 

17

Förhör veckans ord kap 24


Veckans ord kap 25

Svenska kartläggning s. 19-20

Fortsätt med zoom s. 120-133

SVT barn “Agenterna”

 

18 

Förhör veckans ord kap 25


Veckans ord kap 26

Svenska kartläggning s. 21-22


H4

Fortsätt med zoom s. 120-133


Bibliotek 

SVT barn “Agenterna”

 

19

Förhör veckans ord kap 26


Veckans ord kap 27

Svenska kartläggning s. 23


H4

Zoom s. 134-143

Lovdag

 

20

Förhör veckans ord kap 27


Veckans ord kap 28

Svenska kartläggning s. 29

Fortsätt med zoom s. 134-143

SVT barn “Agenterna” 

 

21 Tema dikt-

skrivande 

Studiedag

Uppstart: Diktskrivande utifrån s. 14 svenska kartläggning

Skriva dikter 

Film av känd barnförfattare

 

22

Veckans ord kap 29

Göra klart lektion

Göra klart lektion

Se klart film

Diskutera film

 

23

Avslutning:
Vad har varit bra?
Vad har varit mindre bra?
Vad kan vi göra bättre nästa termin?
Vad har jag lärt mig?
Vad skulle jag behöva lära mig mer av?

Film

Film 

Skolavslutning

 

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Bums läsförståelse och ZOOM. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Filmrecensioner.
  Berättelseskrivande. 

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Filmrecensioner.
  Berättelseskrivande. 

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Eleverna får träna sin handstil när de skriver för hand i våra olika läromedel i svenskämnet. Eleverna får disponera sina filmrecensioner med hjälp av digitala verktyg, google classroom. Eleverna redigerar sedan utifrån min respons.
  Eleverna får disponera sina berättelser för hand för att sedan redigera dem med hjälp av digitala verktyg, google dokument. 

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Eleverna har arbetat med detta i ZOOM för årskurs 4. De möter ven ovanstående punkt i ZOOM för årskurs 5. Eleverna arbetar även med ovanstående punkt i veckans ordkunskap. 

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Eleverna har arbetat med detta i ZOOM för årskurs 4. De behöver repetera VT 2021. 

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Eleverna behöver arbeta med ovanstående punkt VT 21.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Samtliga elever kan tala om vardagliga ämnen i sitt muntliga berättande. Eleverna hade muntliga presentationer om olika barnförfattare i årskurs 4, men behöver få göra fler presentation VT 21.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  ZOOM och BUMS samt högläsningsböcker. 

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  ZOOM och BUMS. 

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Eleverna har i årskurs 4 arbetat med olika barnförfattare. I årskurs 5 repeterar vi det genom att fokusera på en känd barn-och ungdomsboksförfattare.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  BUMS och ZOOM. 

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Eleverna får möta olika program från UR och NE utifrån aktuella teman.

 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Eleverna har arbetat med det i BUMS för årskurs 4, men behöver fortsatt arbeta med det under VT 21.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Eleverna har tidigare mött ovanstående punkt i ZOOM för årskurs 4. Eleverna arbetar i årskurs 5 vidare  med språkliga strategier när de ser på film, då de får göra tankekartor och skriva ned stödord för att sedan kunna skriva en filmrecension om det de har sett. 

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Veckans ordkunskap.
  Eleverna fick möta ovanstående punkt i filmen “Tusen gånger starkare”. Vi har diskuterat karaktärerna i filmen och hur de uttrycker känslor och åsikter, samt vad ord och begrepp har för värdeladdning i filmen.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Vi kommer att diskutera ovanstående punkt muntligt tillsammans. 

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Eleverna har arbetat med ovanstående punkt i BUMS för årskurs 4. De behöver repetera under VT 21.

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Vi kommer att repetera ovanstående punkt genom ha genomgångar, se på UR och NE samt diskutera språkbruk, de nordiska språken och de nationella minoritetsspråken. Eleverna har tidigare mött den här punkten i årskurs 4, men repetition behövs.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleverna hade under årskurs 4 en temavecka då vi arbetade med informationssökning och källkritik. De behöver repetera det under VT 21.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: