Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosens Aktionsforskning 20/21 Södra Sandby/Revinge AF

Skapad 2021-02-24 15:14 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Vi börjar med kartläggning. Resultatet av kartläggningen finns i ett lärloggsinlägg kopplat till denna planering.

Vi är just nu i en pandemi vilket innebär att vi har fått spendera så mycket tid som möjligt utomhus. Barn gruppen består nu är 22 barn födda 18-19. Sex av dessa barnen är födda 19 och resterande födda 18. Det har varit inskolningar kontinuerligt under föregående hösttermin samt början på detta året. Personalen består av fyra stycken, två barnskötare en på 80% och en på 100%. Två förskollärare på 100% där en av dem är nyexaminerad och började på solrosens avdelning i januari 2021.

Utemiljön är en stor gård med varierande terräng och tillgång till olika lekmiljöer, dock går gården inte att avgränsa vilket gör det är svårt att ha överblick över hela gården.  

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med samspel i gruppen.

Eftersom gruppen varit i förändring med både personal och barn antal.

3. Målformulering

Hur kan vi stötta samspel mellan barn och barn samt barn och vuxen?

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Vi vill att barnen ska komma till oss och känna tillit. Att barnen får ha inflytande och delaktighet i verksamheten. Att vi som pedagoger inte bara säger nej utan kompromissar eller förklarar varför det inte går att genomföra nu. 

Vi vill att barnen ska bli samspelta för att de ska fråga barnen själva om de undrar något, det går mycket genom oss vuxna. Vi vill att barnen ska kunna fungera i grupp, tur tagning, dela med sig med mera. Helt enkelt att barnen ska kunna samspela med varandra.  

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Vi kommer att ta stöd i forskning som berör vårt identifierade förbättringsområde.

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

Situationerna kommer vara både planerade samt spontana, även inne och utomhus. 

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

Observera

Reflektioner, muntligt/skriftligt

Videofilma

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: