Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan 2021

Skapad 2021-02-25 10:18 i 014641 Förskolan Fröhuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Gullvivans undervisningsplan år 2021

Innehåll

 

­ Undervisningsplan 2021

 

Fröhuset förskola avd. Gullvivan

Innehåll  

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Alla barn ska kunna utveckla sina matematiska förmågor genom att:

 

- kunna skilja mellan geometriska former samt kunna förklara med ord och beskriva de olika formerna. T.ex. en rektangel har två långa och två korta sidor.

 

-kunna läsa av och problemlösa olika matematiska aktiviteter/planerade undervisningar. Tex. inne matematik/dansa matte samt ute matematik, vi jobbar med boken Ute matematik.

 

- kunna räkna så långt det går, samt att lära känna siffror

 

-kunna lokalisera sig i närmiljön och kunna beskriva t.ex. var bor jag

 

 

Språk

 

Arbetslagets målbild:

 

Alla barn ska kunna utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor genom att:

 

-alla barn ska kunna få möjlighet till ett rikligt ordförråd där barnen återberättar böcker efter högläsning

 

-alla barn ska kunna få möjlighet att samtala, reflektera och utrycka sig på svenska genom att aktivt delta i planerade samlingsstunder. T.ex. återberätta sin helg, reflektera kring förmiddags aktiviteter/ grupparbetet

 

-alla barn ska kunna se skillnader mellan versaler, stor och liten bokstav

 

-alla barn ska kunna skriva av

 

-alla barn ska kunna skriva sitt namn

 

-alla barn ska kunna veckodagar samt kunna förstå och utveckla ett distanserat språk, tidsuppfattningen/ ämnesspråk dvs. här och nu, igår och imorgon

 

 

Naturvetenskap

 

Arbetslagets målbild:

 

Alla barn ska kunna utveckla sina naturvetenskapliga förmågor genom att:

 

-  kunna reflektera, se skillnader samt beskriva och ge exempel på de fyra årstider

 

-kunna ta ansvaret kring pappersförbrukning, källsortering

 

Fysisk aktivitet

 

Arbetslagets målbild:

 

Alla barn ska kunna utveckla sina fysiska aktiviteter genom att:

 

-kunna delta och ta emot instruktioner i olika fysiska aktiviteter exempelvis följa John, kom alla mina kycklingar, stafettlekar, hur mycket är klockan herr lejon

 

 

Delaktighet och inflytande

 

Arbetslagets målbild:

 

Alla barn ska kunna utveckla sina demokratiska processer och vara delaktiga genom att

 

 -aktivt utrycker sina tankar och åsikter i olika vardagssituationer

 

 –aktivt delta i formning av dokumentationen av sin egen lärandet

 

 

2.Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 •          öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

       förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma
 •          förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 •          fantasi och föreställningsförmåga,

 •          motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 •          motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 •          förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 •       intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 •          ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 •          förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

 •          förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, 

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 •          intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 •          förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, 

 •          förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 •          intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 •      förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 •      förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-Vi iordningställer olika stationer,

 

-byggstationen med olika material och former

 

-olika material och verktyg till fysiska aktiviteter såsom hopprep, bandyklubba, rock ringar, bollar, cyklar,

 

-station för rörelse med utmaningar på olika nivåer bl.an. musik till mini röris, dans och andra olika rörelse lekar.

 

-alla avdelningar har var sin odlings rabatt.

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

- vi har station med byggmaterial i olika form som utmanar hållfastheten i konstruktioner

 

- vi har en plats där barnens konstruktioner kan vara kvar

 

-materialet är tillgängligt och överskådligt för barnen

 

-vi har en koja med olika material som utmanar barnens lärande, nyfikenhet och experimenterandet

 

-vi har en matte/experimentrum med olika slags utforskande material där barnen kan utforska och experimentera

 

-vi har en miniateljé med olika slags material för skapande och utforskning

 

-vi har ett rum med överheds apparat och ljusbord samt olika verktyg där barnen kan experimentera med ljus

 

- vi har minibibliotek som är centralt placerat och synligt där böckerna är tillgängliga för barnen

 

 

4.Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Vi är nära barnen för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfiket intresserade.
Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. Vi pratar med barnen och sätter ord på allt exempelvis istället att säga gå dit och hämta den där säger vi gå till hyllan och titta i den genomskinliga runda burken framfor dig där ligger suddgummi.
Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser.

 

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

 De aktiviteter ni väljer ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

-vardagliga planerade samlingar

 

-olika skapande aktiviteter utifrån temaarbete

 

-dansa matte /problemlösningar planerade undervisningar

 

-vardagliga högläsningar

 

-språkpromenader

 

-olika samspel/turordnings lekar

 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

Vi observerar genom att använda oss av:

 

-observerar barnen

 

-intervjua barnen

 

-fotograferar och dokumenterar

 

- skriver lär loggar där man följer upp barnens förändrande kunnande och erbjuder föräldrarna att ta del av barnens utveckling

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

-Vi behöver fortbildningar/ kurser när det gäller barn med behov av särskildstöd

 

-utmanande föreläsningar i olika ämnen

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

-fakta böcker(barn)

 

-kapitelböcker

 

-ämnes litteratur som är relevant för undervisning på förskolan

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: