Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storbarnsgrupp

Skapad 2021-02-25 13:04 i Lysande Förskolan Vegagatan Lysande Förskolan
Förskola
Arbete som främjar barnens lärande i läsning, skrivning och matematik. Ett pre-förskoleklass arbete för barn i förskolan med intresse för att lära och utveckla sina egna kunskaper.

Innehåll

Storbarnsgrupp:

Mål: Med storbarnsgruppen skall vi arbeta med individen i fokus. Barnen ska själva få inflytande i sitt lärande och baserat på barnens intresse och önskemål skall förskolan erbjuda aktiviteter och material för att stötta barnen i sitt lärande. Barnen skall få lära sig bokstäver, börja skriva bokstäver, sina namn och enklare ord. Barnen ska få öva på matematik i form av addition och subtraktion, ordningsföljd, talordning samt volym.

Syfte: Barnen som snart skall börja skolan är väl införstådda i att de ska börja skolan och genom detta intresse kan vi hjälpa barnen genom att ge dem en bra grund i bokstäver och siffror som kan stötta dem i förskoleklassen. Följa barnens intresse i att kunna kommunicera i skrift och ge dem stöd i kommunikation för att dela med sig men också ta till sig information.

 

Genomförande:

Varje vecka skall alla barn som snart skall börja skolan samt även de som vill få arbeta i mindre grupper med bokstäver och siffror. Bokstäver och matematik skall erbjudas på ett lustfyllt sätt som skapar intresse, nyfikenhet och glädje.

Gruppen arbetar i ca 30min i planerad och strukturerad tid för att sedan öppna upp och erbjuda andra att delta eller göra något annat.

Exempel på aktivitet:

 • Blanda ut alla bokstäver på samlingen och låta barnen få hjälpa till att lägga dem i alfabetsordning. Här kan aktiviteten göras svårare och enklare beroende på om du har mallar under och de ska matcha eller om de ska lägga helt utan någon mall. Några bokstäver kan vara klara i ordningen och barnen skall fylla i luckorna.

 • Räkna konkret material och sedan ta bort eller lägga till några saker för att göra visuell matematik.

 • Låt barnen räkna färger eller former av en mängd ni lagt fram. Ge barnen möjlighet att benämna större och mindre.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: