Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Kopiera planering med uppgifter

Skapad 2021-02-25 13:41 i Sandviken
Gymnasieskola Engelska
Denna kursplanering är skapad till kursen Entreprenörskap För HA 20. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Entreprenörskap, 100 poäng (Kurskod: ENTENR0)

Entreprenörskap behandlar företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Kursens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde.
 • Hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt.
 • Hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Ledarskap och grupprocesser
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.

Särskilt betonas förmågan att starta, genomföra och utvärdera ett projekt.

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån skolverkets kunskapskrav (se länk)

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=ENT&version=2

Kursens utformning

Kursens olika moment finns bifogade som uppgifter till denna planering. Uppgifterna kan vara prov efter olika delmoment, redovisningar, fältstudier, inlämningar etc. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

 

Uppgifter

 • 1 Vad är entreprenörskap?

 • Uppgift 1

 • Test

 • UF Ekonomiutbildning

 • Skriva affärsplan

 • Funktioner och Ansvarsområden

 • 2. Hur får du en idé?

 • 3. Att driva projekt

 • 4. Nätverk

 • 5. Marknadsföring

 • 6. Samarbeta i projekt

 • 7. Projektledning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  Ent  -
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  Ent  -
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  Ent  -
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Ent  -
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  Ent  -
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
  Ent  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  A
 • Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  C
 • Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  E
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  A
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  C
 • Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  E
 • Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
  Ent  A
 • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
  Ent  C
 • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
  Ent  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  A
 • Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  E
 • Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.
  Ent  A
 • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
  Ent  C
 • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
  Ent  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  E

Matriser

Eng
Förståelse för Entreprenörskap HA 19

Entreprenörskap

E
C
A
1 del 1
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
 • Ent  E
 • Ent  C
 • Ent  A
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
1 del 2
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
 • Ent  E
 • Ent  C
 • Ent  A
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling

Eng
Entreprenörskap HA 19

Entreprenörskap

E
C
A
1 del 1
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
1 del 2
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
2 del 1
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång
2 del 2
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen.
3 del 1
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
3 del 2
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
3 del 3
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
3 del 4
Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
4 del 1
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
4 del 2
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
4 del 3
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
5
Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
6
Förmåga att använda företagsekonomiska metoder
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: