Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivcirkeln - återberättande text

Skapad 2021-02-25 14:11 i Sjökarbyskolan Österåker
En planering med matris för textgenren berättande text, med utgångspunkt från läromedlet Skrivcirkeln: Resor i världen.
Grundskola 6 Svenska
Inom detta område arbetar vi med textgenren återberättande text utifrån boken Skrivcirkeln: Resor i världen.

Innehåll

Inom detta område kommer du att få arbeta med textgenren "återberättande text".

Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. 
2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter. 
3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.
4. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

Viktiga begrepp
biografi

självbiografi

perspektiv

citat

förväntansfull

pulsa

strumplästen

Bearbetning av text
Avslutningsvis kommer eleverna att få gå tillbaka till sin text och göra en självbedömning utifrån en checklista för att se att eleven fått med alla delar.

Bedömning:

* Återberättande text om dig själv

* Hur du använder dig av skrivregler så som storbokstav och punkt. Hur du stavar och bygger upp dina meningar samt att du varierar ditt språk.

Uppgifter

 • Återberättande text - om dig själv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text

Påväg mot
E
C
A
INNEHÅLL
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd".
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden.
STRUKTUR
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
-inledning
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
-händelser
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
-avslutning
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
SPRÅKLIGA DRAG
-tidsord -tempus
Använder ett begränsat urval av tidsord/ sambandsord för tid. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text. Har en större variation av tidsord/sambandsord för tid. Använder tempus korrekt.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid. Använder tempus korrekt och effektivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: