👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp temavecka genus

Skapad 2021-03-01 08:36 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
testplanering
Grundskola F – 3
Vad vill du bli när du blir stor? (plats för generativa frågor?)

Innehåll

Syfte:

Då detta är ett fenomen som i dagens samhälle blir större och större så är det av stor vikt att vi arbetar kring genus och intar ett normkritiskt förhållningssätt till de generella föreställningar kring könsroller som samhället förmedlar genom konsumtion av sociala medier, reklam, kultur, familjen och dylikt.

Generativa frågor:

Hade du velat leka med lego om det var rosa?

Hade du velat vara polis om uniformen var rosa?

Vem lagar maten hemma?                        Varför ser det ut så?    Måste det vara så?

Vem tar hand om hushållet?                                  ^                                         ^

Vad vill ni arbeta med när ni är vuxna? (tema)     ^                                         ^

Mål:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” – LGR11 rev 2016 S.8

 

”Alla som arbetar i skolan ska

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.” – LGR11 rev 2016 S.17

 

 

Elevernas intressen, initiativ och behov:

Låta eleverna redogöra för vad deras VH arbetar med. Bolla vidare med detta till dem själva, vad vill de arbeta med själva? Visa bilder på olika yrken där alla kön representeras. Tänka till kring detta! Finns det någon film om detta?

 

Förståelse:

Eleverna skall få en djupare förståelse kring att deras kön eller könsidentitet ej behöver diktera vilken väg de tar i framtiden. De skall genom sina egna intressen och sin inre motivation ta beslut som de själva bär makten över och ej vara beroende av utomstående faktorer som tvingar in dem i ett visst beteendemönster.

 

 

Förmågor:

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

 

Förhållningssätt:

klassiskt didaktiskt | processorienterad position | mognadsposition | kaotisk/kreativ position

 

Aktivitetsplanen:

Måndag: skapa intresset samt arbeta med det, vad arbetar föräldrar med? För att inventera hur deras förebilder kan påverka dem just nu.

Tisdag: film samt diskussion kring detta samt visa yrken i olika kontexter med fokus på genus

Onsdag: Vad vill jag bli när jag blir stor

Torsdag: forts ^ leka det man vill bli när man är stor.

Fredag: adventspyssel

Kopplingar till läroplanen

 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11